Omakotitonttien haku

Arvontamenettely ja jatkuva haku

Porin kaupunki luovuttaa yleensä omakotitontteja kahdella tavalla. Uudet tontit luovutetaan arvontamenettelyssä vuosittain kesä-elokuussa. Kaupungille palautuneista rakentamattomista tonteista järjestetään arvontamenettely aina tarvittaessa. Hakuajat päättyvät erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Arvontamenettelyssä vapaiksi jääneitä tontteja luovutetaan jatkuvasti. Kummassakin luovutustavassa tontteja haetaan ensisijaisesti sähköisen tonttihaun kautta tai vaihtoehtoisesti paperisella hakulomakkeella.

Arvontamenettelyssä hakijan tulee esittää tontit siinä järjestyksessä, missä hän niitä tavoittelee. Hakija voi esittää hakutoiveita niin monta kuin itse näkee tarpeelliseksi. Sähköisellä tontinhakulomakkeella voi esittää korkeintaan kymmenen hakutoivetta. Jos hakutoiveita on enemmän, hakijan on tulostettava hakemus itse ja tehtävä tonttitoivomukset paperille, jonka jälkeen hakija voi joko postittaa tai tuoda tonttihakemuksen Porin kaupungin asiakaspalveluun. Hakemuksen on oltava perillä ilmoitettuna hakuaikana.

Arvontamenettelyssä etusijalla ovat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana olleet arvonnan perusteella oikeutettuja saamaan omakotitonttia tai joille ei ole jatkuvassa haussa päätetty luovuttaa tonttia. Aviopareille, avopareille ja henkilöille, jotka ovat rekisteröineet parisuhteensa, arvotaan ainoastaan yksi numero myös siinä tapauksessa, että molemmat ovat hakeneet tonttia eri hakemuksella. Edellä mainitun puolison tai henkilön nimi on mainittava hakemuksessa. Hakemukseen on merkittävä aina kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka allekirjoittavat vuokrasopimuksen. Vääriä tietoja antaneen henkilön hakemus voidaan hylätä.

Arvontamenettelyssä kullekin hakijalle arvotaan järjestysnumero. Sen ja hakijan esittämän tonttien järjestyksen perusteella viranhaltija tekee päätöksen tonttien luovutuksesta. Kullekin hakijalle luovutetaan enintään yksi tontti. Hakija voi valita, haluaako hän vuokrata vai ostaa tontin. Valinnalla ei ole vaikutusta arvontaan.

Jatkuvassa haussa omakotitontit luovutetaan hakemisjärjestyksessä. Jos useampi hakee samaa tonttia samana päivänä, tontin saaja arvotaan. Tässäkin arvonnassa otetaan huomioon samat etusijat kuin varsinaisessa arvontamenettelyssä.

Poikkeuksellisista luovutustavoista, esim. tarjouskilpailuista ilmoitetaan erikseen.

Tontin vastaanottaminen

Viranhaltijan luovutuspäätös ja toimintaohjeet tontin vastaanottamiseksi postitetaan hakijoille. Tonttijohtomaksu tulee maksaa kuukauden kuluessa päätöspäivästä. Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa päätöspäivästä. Maksut on maksettava ennen allekirjoittamista. Jos maksuja ei makseta tai sopimusta ei allekirjoiteta määräajassa, luovutuspäätös (varaus) peruuntuu ja tontti palautuu uudelleen haettavaksi.

Rakentamisvelvoite ja tontin palauttaminen kaupungille

Tontin saaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan mukaiset rakennukset siten, että niiden loppukatselmukset on tehtynä kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen tonttihakemuksen jättämistä hakijan pitää tutustua asemakaavamääräyksiin ja mahdollisiin alueellisiin rakennustapaohjeisiin, joista selviää, millaisen rakennuksen tontille saa rakentaa.

Jos kaupungille palautuu rakentamatta jäänyt tontti (vuokrasopimus puretaan tai myyty tontti ostetaan takaisin), palautuksesta pidätetään 500 euroa korvaukseksi aiheutuneista kuluista. Sen lisäksi palautettavasta tonttijohtomaksusta pidätetään ikävähennyksenä yksi prosentti kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut palauttajan hallinnassa. Vuokraa peritään sopimuksen päättymispäivään saakka. Ostettaessa tontti takaisin kauppahinta on sama, jolla tontti myytiin.

Kauppahinta, vuokra ja muut maksut

Omakotitonttien neliöhinnat eli myyntihinnat vahvistetaan alueittain. Vuokrasopimusta tehtäessä tontin perusvuokra on 5 prosenttia tontin myyntihinnasta.

Yritystonttien vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Yritystonttien vuokra on vuonna 2018 noin 2,3 % korkeampi kuin näissä tonttitiedoissa ilmoitettu vuokra.

Vuokra laskutetaan vuosittain yhdessä erässä niin, että eräpäivä on kesäkuun lopussa. Allekirjoitusvuoden vuokra laskutetaan tarvittaessa myöhemmin erikseen. Koska maanvuokria laskutetaan vuosittain noin 5000 kappaletta, maksuehdoista ei voida yksilöllisesti neuvotella.Vuokralainen voi halutessaan ostaa asumiseen tarkoitetun tontin omakseen kaupungilta. Tontin kauppahinta on kulloinkin voimassa oleva neliöhinta kerrottuna tontin neliöillä.Kauppahintaan lisätään voimassaoleva indeksikorotus.

Tonttijohtomaksu

Pääsääntöisesti kaupunki rakentaa katutöiden yhteydessä omakotitonteille vesi- ja viemäriliittymät noin kaksi metriä runkolinjasta tontin puolelle. Tästä peritään ennen sopimuksen allekirjoitusta 2 728 euron tonttijohtomaksu (sisältää arvonlisäveron 24 prosenttia).

Tonttijohtomaksu ei sisällä liittymämaksuja, jotka Porin Vesi perii erikseen vesi- ja viemäriverkkoon liityttäessä. Myös sähköliittymä ja mahdollinen kaapeli-tv- tai valokuituliittymä pitää tilata ja maksaa erikseen.

Ostetun tontin lainhuudattaminen

Tontin ostajan on haettava saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta. Lainhuutohakemukseen on liitettävä kuitit varainsiirtoveron maksamisesta. Mikäli tonttikauppa tehdään ennen teknisen lautakunnan päätöksen lainvoimaiseksi tuloa, lainhuutohakemukseen on liitettävä myös lautakunnan pöytäkirjan ote, johon haetaan lainvoimaisuusleima Porin kaupungin kirjaamosta.

Ohje lainhuudon hakemisesta (Maanmittauslaitos)

Vuokraoikeuden kirjaaminen

Tontin vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivänä. Vuokralaisen on haettava vuokraoikeuden kirjausta maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Vuokraoikeuden kirjaus vastaa omistustontin lainhuutoa ja mahdollistaa velkakiinnitysten hakemisen. Vuokraoikeuden kirjaamishakemukseen on liitettävä teknisen lautakunnan pöytäkirjan lainvoimainen ote. Lainvoimaisuusleiman saa Porin kaupungin kirjaamosta.

Ohje vuokraoikeuden kirjaamisesta (Maanmittauslaitos)


Lisätiedot vapaista tonteista


Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten allekirjoitus ja tonttien vuokrien laskutus