Kokemäenjoen tulvasuojelu Porissa

Porin tulvasuojelu on osa Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintaa. Oleellisimmat osat ovat vesistön säännöstely, joen aukipitäminen ruoppauksin, Säpilänniemen oikaisu-uoman toteuttaminen sekä rannoilla olevat suojapadot. Porin tulvasuojeluhankkeessa keskitytään Porin kaupungin alueella toteutettaviin töihin.

Porin tulvasuojeluhanke on Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyössä toteuttama projekti, jossa Porin kaupunki on hankevastaavana. Hanke käynnistyi vuonna 2003 ja konkreettiset työt aloitettiin vuonna 2008, kun joen rannalla oleviin tulvapatoihin tehtiin ensimmäiset peruskorjaustyöt. Vuonna 2008 Porin tulvasuojelu sai myös virallisen aseman, kun Porin padot luokiteltiin patoturvallisuuslain piiriin kuuluviksi.

Tulvasuojelun tarkoituksena on tehostaa merkittävästi Porin vesistötulviin liittyvää suojelutyötä ja toimia kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa siten, että:

  • kaupunki on turvallinen ja ihmisten elinolot säilyvät
  • luonnontilainen ympäristö ja ihmisen muokkaama luonto säilyvät
  • ihmisen rakentamat alueet ja ympäristö, kunnallistekniikka sekä muu omaisuus ja työpaikat ovat turvassa
  • luonnonvarojen, lähinnä vesivoiman, hyödyntäminen on yhdensuuntaista tulvasuojelun pyrkimysten kanssa
  • eri näkökohtien väliset riippuvuudet, kuten vesistön moninaiskäyttö, otetaan huomioon.
  • Tärkeimpänä tavoitteena on estää joen tulviminen ennakoivilla toimenpiteillä sekä varautua samalla joen mahdolliseen tulvimiseen.

Yhteystiedot