Kuraattori

  • Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan.
  • Yhteydenoton syinä voivat olla mm. ristiriidat ihmissuhteissa, motivaatio-ongelmat, koulupoissaolot, haitallinen päihteidenkäyttö sekä toimeentuloon ja asumiseen liittyvät asiat. Lisäksi opiskelija voi kohdata elämässään kriisejä, joiden käsittely vaatii ammattilaisen tukea ja apua.
  • Opiskelijat tulevat kuraattorille itsenäisesti tai ryhmänohjaajan, opettajan, huoltajan tai muun opiskelijahuollon henkilön ohjaamana.
  • Käynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.
  • Kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus.