Palvelualueet

Palveluverkkouudistus vaihtoehtoineen on valmistunut – toimialajohtaja painottaa lapsivaikutusten arviointia

Eri vaihtoehtojen vaikutukset lapsiin ja heidän perheisiinsä painottuvat Porin pohtiessa uutta palveluverkkoa sivistys- ja kasvatuspalveluille. Palveluverkkouudistuksen suunnitelma on valmistunut ja se tulee kevään aikana sivistyslautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Palvelualueet

Ennen päätöksentekoa valmisteluun osallistetaan myös alueiden asukkaita ja palveluiden käyttäjiä. Osoitteeseen pori.fi/palveluverkkouudistus on koottu alueita koskevaa tietoa. Lisäksi kullekin alueelle on avattu kysely, jossa voi arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia alueen lasten ja nuorten näkökulmasta. Kyselyiden linkit löytyvät palveluverkkouudistuksen verkkosivuilta ja vastausaikaa on 24. helmikuuta saakka. Myös palveluverkkouudistusta koskevat kannanotot päätöksentekoa varten tulee jättää samaan päivään mennessä osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Aiemmin asukkaille toteutetussa kyselyssä saatiin hyvää tietoa alueiden palveluista, niiden tarpeellisuudesta ja tulevaisuuden toiveista. Kyselyn vastaukset löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Palveluverkon uudistamista on valmisteltu toimialojen yhteistyönä ja työn vaiheita on käyty läpi kaupunginjohtajan johdolla luottamushenkilöistä muodostetussa palveluverkkotoimikunnassa. Toimialajohtaja Esa Kohtamäen mukaan jokaiselle kahdeksasta alueesta on laadittu kahdesta viiteen vaihtoehtoista tapaa palveluiden järjestämiseen. Työssä on huomioitu kunkin alueen väestöpohja, ikärakenne, lähipalvelut, rakennusten kunto ja investointitarpeet.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen mukaan palveluverkko on tärkeä kaupungin elinvoimaisuuden kannalta. Tämä edellyttää elinvoimaa myös yksittäisiltä alueilta.

– Vaikka syntyvyys on laskenut viime vuosina niin koko Suomessa kuin Porissa, vallitsee meillä yhteinen tahto ensiluokkaisten oppimisympäristöjen luomiseen tulevaisuuden lapsille ja nuorille. Tällä tarkoitan niin turvallisia ja terveellisiä koulurakennuksia kuin sisällöllisesti korkealaatuista koulutusta, jolla vastataan tulevaisuuden työelämän mukanaan tuomiin haasteisiin erilaisten valmiuksien osalta.

Toimikunta keskittyi tiiviin työskentelynsä aikana palveluverkkoa koskevien vaihtoehtojen selvittämiseen.

– Palveluverkkouudistus on yksi Porin kaupungin merkittävimmistä tulevaisuushankkeista. Kaikkien poliittisten ryhmien osallistuminen palveluverkkoa koskevien vaihtoehtojen kartoittamiseksi on ollut ensiarvoisen tärkeä prosessi. Yhteinen valmistelutyö ja nyt käynnistyvä vuoropuhelu varmistavat parhaimmillaan asialähtöisen päätöksenteon ja tulevaisuuteen katsovat palveluratkaisut, toteaa kaupunginhallituksen ja palveluverkkotyöryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki esitteli omat ehdotuksensa maanantaina 4.2.2019. Ehdotukset löytyvät tiivistettynä alta ja kokonaisuudessa palveluverkkoselvitys vaihtoehtoineen löytyy verkkosivuilta www.pori.fi/palveluverkkouudistus. Verkkosivuille on koottu jokaisen alueen vaihtoehdot taulukkoina sekä lapsivaikutusten arviointi. 

Ahlaisten palvelualue 

Ahlaisissa on päiväkoti ja koulu, joiden kummankin kunto on välttävä ja ne ovat kunnostuksen tarpeessa lähivuosina. Toimialajohtaja ehdottaa, että vuonna 2020 päiväkodin, koulun ja kirjaston toiminnoille tehdään siirtokelpoinen tila koulun tontille kuudeksi vuodeksi. Nykyinen koulu puretaan. Koulun oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuonna 2022–2023, jonka jälkeen tehdään mahdollinen päätös uudisrakentamisesta. Kuuden vuoden jälkeen on tarve investoida vähintään päiväkotiin, 1–2 luokille ja kirjastoon. 

– Siirtokelpoinen tila Ahlaisissa antaa jatkoaikaa alueen lapsi- ja oppilasmäärän tarkastelulle, jonka jälkeen voidaan päättää, tehdäänkö uudisrakentamista, sanoo Kohtamäki. 

Noormarkun palvelualue

Noormarkussa on palveluverkkoselvityksessä kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa ei tehdä muutoksia nykytilanteeseen. Toimialajohtajan ehdotuksessa oppilasmäärät tarkistetaan Kankaan ja Söörmarkun koulujen osalta lukuvuoden 2022–2023 aikana. Oppilasmäärän kehityksen perusteella tehdään päätös oppilaiden sijoittamisesta ja investointitarpeista. Investointikustannuksiin varataan 2,8 miljoonaa euroa.  

– Ahlaisten ja Noormarkun alueet liittyvät pitkälti toisiinsa ja tilannetta seurataan. Kankaan ja Söörmarkun kouluihin tehdään vain välttämättömiä ylläpitokorjauksia, kunnes alueiden oppilasmäärän kehityksestä saadaan tarkempaa tietoa, sanoo Kohtamäki.

Lavian palvelualue

Toimialajohtajan esityksessä kaikki sivistystoimialan palvelut siirretään Lavian yhtenäiskoulun tiloihin ja päiväkoti Huvikumpu myydään. Investointikustannukset ovat puoli miljoonaa euroa. 

– Pienessä paikassa sivistyspalvelujen keskittäminen edistää niiden pitovoimaisuutta ja tuo synergiaetuja. Päiväkodille remontoidaan toiminnan edellyttämät tilat yhtenäiskouluun, sanoo Kohtamäki.  

Itä-Porin palvelualue

Itä-Porin osalta toimialajohtajan ehdotuksessa Kalaholman koulu lakkautetaan lukuvuonna 2025–2026 ja oppilaat siirretään Kuninkaanhaan, Väinölän, Itä-Porin, Uudenkoiviston ja Pohjois-Porin kouluihin. Itä-Porin ja Koivulan koulut yhdistetään. Päiväkodit Taikurinhattu ja Väinölä peruskorjataan, mutta pienelle Piparmintulle ei tehdä mitään, vaan alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta seurataan yhteistyössä Ulvilan kanssa. 

Pohjois-Porin palvelualue

Pohjois-Poriin ehdotetaan 900–1000 oppilaan yhtenäiskoulun rakentamista. Kouluun siirtyvät Ruosniemen, Toejoen ja Porin lyseon koulujen oppilaat ja osa Kalaholman oppilaista. Lisäksi tehdään esiopetukselle tilat 40:lle lapselle sekä mahdollisuus kirjaston, nuorisotoiminnan ja yhdistyksen toiminnoille. 

– Investointikustannus tällä vaihtoehdolle on 21 miljoonaa euroa. Vaikutukset yltävät Keski-Porin ja Itä-Porin alueen kouluverkkoon, kun Porin lyseon koulusta vapautuu tilaa. Tämä vaihtoehto mahdollistaa yhtenäiskoulun rakentamisen, koulun mahdollisimman optimaalisen sijoittelun ja oppilaille mahdollisimman lyhyet koulumatkat, toteaa Kohtamäki. 

Keski-Porin palvelualue

Keski-Porissa toimialajohtajan ehdotus perustuu siihen, että Pohjois-Poriin rakennetaan yhtenäiskoulu. Ehdotuksena on, että uusi lukio rakennetaan SAMKin läheisyyteen ja keskustan alueelle tulee kolme yhtenäiskoulua. Lyseo-korttelissa on yhtenäiskoulu, jossa on lisäksi vaativan erityisen tuen osaamiskeskus. Lisäksi yhtenäiskoulut tulevat PSYL-kortteliin ja Kuninkaanhakaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Cygnaeuksen koulurakennus otetaan kuntalaisten ja vapaan sivistystyön käyttöön. Uudenkoiviston koulu lopetetaan. 

– Ehdotuksessa Kiertokadun ja Uudenkoiviston päiväkodit sekä Kuvataidepäiväkoti peruskorjataan. Kouluista peruskorjaus ehdotuksen mukaan tehdään Cygnaeukseen, Porin lyseoon ja Kallelan kouluun. Investointikustannukset ovat 20,6 miljoonaa euroa, sanoo Kohtamäki. 

Länsi-Porin palvelualue

Länsi-Poriin ehdotetaan kahden yhtenäiskoulun tekemistä. Länsi-Porin yläkoulu muutetaan noin 500 oppilaan yhtenäiskouluksi, jossa alueen 1.–9. -luokkalaisia ja erityisen tuen pienryhmiä. Uudelle tontille Länsiväylän varteen tehdään uusi noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu/monitoimitila, jossa on alueen 1.–9. -luokkalaisia ja erityisen tuen pienryhmiä. Tähän rakennukseen myös mahdollisesti tehdään varaus varhaiskasvatuksen yksikölle. 

Neljästä vaihtoehdosta tämä toimialajohtajan esitys on suorilta investoinneiltaan kallein, kustannuksiltaan 14,7 miljoonaa euroa. Isohko yhtenäiskoulu kuitenkin järkevöittää talouden, hallinnon ja henkilöstön resursointia ja käyttöä. 

– Vaihtoehto mahdollistaa yhtenäiskoulut ja samalla niiden mahdollisimman optimaalisen sijoittelun ja oppilaille lyhyet koulumatkat. Helpotusta saadaan samalla Käppärän koulun tilanahtauteen ja mahdollistetaan koulun erityisen tuen kehittämistä, sanoo Kohtamäki. 

Meri-Porin palvelualue

Toimialajohtaja ehdottaa Reposaaren koulun lakkauttamista ja oppilaiden siirtämistä Meri-Porin kouluun. Enäjärven koulun tilannetta seurataan lukuvuoteen 2022–2023 asti. Mikäli alueen oppilasmäärä jatkaa laskuaan, Enäjärven koulu lakkautetaan ja koulun oppilaista puolet siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun ja puolet Kyläsaaren kouluun. 

– Investointikustannukset vaihtoehdossa ovat 7,4 miljoonaa euroa ja lisäksi 3,5 miljoonaa euroa tulee investointivaraukseen Enäjärven koulun peruskorjausta varten. Suunnitelman mukaan Kyläsaaren koulu peruskorjataan kokonaisuudessaan vanhasta osasta, korttelikoulusta ja liikunta- sekä ruokasalista, sanoo Kohtamäki. 

Meri-Porissa sijaitsevat päiväkodit Enäjärvi, Uusiniitty, Onnenkivi ja Pihlajanmarja sekä avoin yksikkö lakkautetaan toimialajohtajan esityksessä. Tilalle tulee kaksi uutta päiväkotia, toinen Pihlavaan ja toinen Kyläsaareen. Investointikustannuksiksi on laskettu 1,7 miljoonaa euroa. 


Palvelualueet