Laatu ja ympäristö

Talousveden hankinta

Ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta johtuen teksti on poistettu. Lisätietoja talousveden hankinnasta porinvesi@pori.fi.

Talousveden käyttö Porissa

Veden ominaiskäyttö eli keskimääräinen käyttömäärä Porissa vuonna 2022 oli 174 litraa asukasta kohti vuorokaudessa.

Talousveden laatu

Porin vesijohtoverkoston veden kovuus Laviaa lukuun ottamatta on noin 4 dH (saksalainen kovuusaste) tai 0,7 mmol/l eli vesi on pehmeää. Laviassa veden kovuus on noin 0,7 dH tai 0,12 mmol/l. Veden pH on 8-9 ja poikkeuksena Lavia, jossa se on 7-8. Erot verkostovesien välillä johtuvat siitä, että Lavian vesi on pohjavettä ja muu Porin vesi on tekopohjavettä.

Veden laatua tarkkaillaan ympäristölautakunnan hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti raakavesilähteillä, laitoksessa ja verkostossa. Lisäksi tarkkailuun kuuluu raakavedenottovesistön kasvillisuuden ja pohjaeläimistön seuranta.

Kaikilla laitoksilla tuotetut vedet ovat erittäin hyvälaatuisia ja täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset:

Porin kantakaupungin verkostoveden laatuarvoja 2022

Lavian verkostoveden laatuarvoja 2022

Ajantasaista tietoa talousveden laadusta Porissa löytyy täältä.

Myös verkostoveden laatu täyttää asetetut laatutavoitteet. Joitakin kohonneita arvoja saattaa esiintyä satunnaisesti, mutta pysyviä vaatimus- tai suositustason ylityksiä ei ole.

Talousveden valmistus

Ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta johtuen teksti on poistettu. Lisätietoja talousveden valmistuksesta porinvesi@pori.fi.

Riskien arviointi

Porin Vesi, liikelaitos on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty 6.5.2021. Riskit on arvioitu Maailman terveysjärjestön suositteleman WaterSafety Plan -menetelmän yleisten periaatteiden mukaisesti.

Jäteveden puhdistus

Miltei kaikki Porin asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Tämän lisäksi vain Reposaaressa ja Laviassa on oma puhdistamo. Kaikilla puhdistamoilla jätevesi käsitellään biologis-kemiallisella prosessilla.

Luotsinmäen keskuspuhdistamolle johdetaan myös Luvian kunnan ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n toimesta Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Nakkilan kunnan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n jätevedet.

Envor Pori Oy on rakentanut biokaasulaitoksen Luotsinmäen puhdistamon yhteyteen. Biokaasulaitoksessa käsitellään puhdistamolla syntyvät kuivatut puhdistamolietteet. Biokaasulaitos tuottaa liikennekäyttöön tarkoitettua biokaasua ja mädätettyä puhdistamolietettä maatalouskäyttöön.

Viemärin käyttöohje

Viemäriverkoston ylläpito ja jätevesien puhdistus ovat merkityksellistä ympäristönsuojelutyötä. Vesilaitos huolehtii viemäriverkostosta ja jätevesien puhdistuksesta ja asukkaat sekä yritykset huolehtivat siitä, että viemäriin johdetaan vain sinne kuuluvat jätevedet.

Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa ja pumppaamoilla. Pahimmillaan ne tukkivat tai syövyttävät verkostoa, vaikeuttavat pumppaamoiden toimintaa tai aiheuttavat pumppujen pysähtymisen. Tämän seurauksena jätevedet saattavat tulvia maaperään, vesistöö tai kiinteistöihin. Viemäriverkostolle haitallisia ovat mm. hiekka, öljy, happamat tai emäksiset jätevedet ja erilaiset esineet.

Jätevesiviemäriverkoston ja puhdistamon toimintaa häiritsevät myös suuret vesimäärävaihtelut. Tämän vuoksi sade- ja kuivatusvedet johdetaan omassa verkostossaan suoraan vesistöön. Myös kiinteistöiltä tulevat katto-, salaoja- ja pihojen kuivatusvedet tulee johtaa omalla putkellaan kadulla sijaitsevaan sadevesiviemäriin.

Kaikki Porin viemäriverkoston jätevedet puhdistetaan biologisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että puhdistuksessa hyödynnetään mikrobeja, jotka käyttävät ravinnokseen jäteveden epäpuhtauksia. Mikrobit vaativat elääkseen suhteellisen vakaat olosuhteet. Äkilliset muutokset puhdistamolle tulevan jäteveden laadussa vaikeuttavat niiden elämää tai tuhoavat ne. Öljyt, liuottimet ja maalijätteet saattavat olla jo vähäisessä määrin vahingollisia.

Puhdistamon tavoitteena on hyvä puhdistustulos. Puhdistamon on toimittava tehokkaasti ja niin, että myös sen oma jäte, liete, on mahdollisimman hyvää. Lietettä syntyy vuosittain merkittäviä määriä ja sitä voidaa käyttää hyödyksi maanviljelyssä, jos se ei sisällä liikaa raskasmetalleja.

Viemäriin ei saa heittää mitä vain

Ympäristömme kannalta on tärkeää, että jätteet päätyvät paikkaan, jossa ne vähiten rasittavat luontoa. Lajitellun kuivajätteen joukkoon – ei viemäriin – kuuluvat mm. ruoantähteet, hammastikut, pumpulipuikot, vaipat ja terveyssiteet.

Periaatteena on hyvä pitää, että viemäriin tulevat vai ne jätteet, jotka sinne ”luontojaan” päätyvä, ei sinne erikseen heitetyt. Jätemyllyn käyttö on kielletty. Viemäriverkoston toimivuus heijastuu myös jätevesimaksuun, jolla viemärilaitoksen toiminta katetaan.

Jokainen voi osaltaan edistää ympäristömme puhtautta huolehtimalla siitä, että jätteet päätyvät oikeaan paikkaan.

Vesijohto- ja viemäriverkosto

Vesijohtoverkosto

Vesi Porin vedenjakelujärjestelmään pumpataan Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta. Painetta tasaavat ja vesisäiliöinä toimivat keskustan vanha ja Meri-Porin uudempi vesitorni. Lisäksi vettä on varastossa kaupungin muutaman tunnin tarpeeseen Lukkarinsannan alavesisäiliössä. Veden pumppausta kaupunkiin valvotaan ympäri vuorokauden Harjakankaalta.

Kaupungin vesijohtoverkosto on eri kokoisten ja eri materiaalia olevien putkien monimutkainen kudelma, joka lopulta toimittaa veden asiakkaiden tonttivesijohtojen ja vesimittarien kautta kulutukseen.

Vesijohtoverkostoa Porin Vedellä on yhteensä noin 850 kilometriä. Tarkat tiedot verkostopituuksista löytyvät voimassa olevasta vuosikertomuksesta.

Porin Veden verkoston lisäksi maassa on satoja kilometrejä asiakkaiden omistamia ja kunnossapitämiä tonttivesijohtoja. Osuuskunnat ja yhteisvesijohdot omistavat vesijohtoja yli 200 kilometriä ja toimittavat vettä näillä yli 1000 talouteen.

Putket on asennettu routarajan alapuolelle noin kahden metrin syvyyteen.

Viemäriverkosto

Viemäriverkosto on rakennettu jätevesien ja erilaisten kuivatusvesien, ns. hulevesien, keräilyä varten. Nykyisin jätevesille ja näitä puhtaammille hulevesille rakennetaan omat putkistonsa. Tällöin kyseessä on ns. erillisviemäröinti. Vanhemmissa sekaviemäreissä nämä molemmat vesijakeet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäröinnin ongelmina ovat mm. voimakkaiden sateiden aiheuttamat kellaritulvat.

Viemäriverkostoa kaupungissa on yhteensä noin 960 kilometriä. Tästä jätevesiviemäriä on noin 590 kilometriä, hulevesiviemäriä noin 370 kilometriä. Putkista noin 70 prosenttia on muovia ja noin 25 prosenttia betoniputkea. Poltetusta savesta valmistettua lasitettua putkea on noin 3 prosenttia kokonaismäärästä. Betoniputkien ongelmana on jätevesien ja kaasujen aiheuttama syöpyminen.

Tonttijohdot

Porin Veden putkistojen ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuuraja sijaitsee kohdassa, jossa tonttijohto on liitetty runkoputkeen. Entisten Noormarkun ja Lavian kuntien alueella ennen 1.1.2010 ja 1.1.2015 rakennettujen kiinteistöjen vastuuraja sijaitsee muusta Porista poiketen tontin rajalla. Tonttijohtojen rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksista vastaa liittynyt kiinteistö.

Tonttivesijohtojen vuototapauksissa tonttiventtiilin sulkee Porin Vesi. Hätätilanteessa tehdystä venttiilin sulkemisesta ei laskuteta asiakasta. Hätätapauksissa porilaisia palvelee ympärivuorokauden vikailmoitusnumero.

Tonttijohtojen rakentamis- ja korjaustöissä Porin Vesi noudattaa palveluhinnastonsa veloitushintoja. Näihin töihin liittyvät katualueella tehtävät kaivuutyöt vaativat aina kaivuuilmoituksen tekemisen kadunpitäjälle.

Verkostosaneeraus

Porin Vesi saneeraa vesijohto- ja viemäriverkostojaan järjestelmällisesti pitääkseen ne toimintakunnossa tulevaisuudessakin. Vuosittain verkostojen saneeraukseen käytetään noin 2 miljoonaa euroa. Saneerauksen yhteydessä rakennetaan kaduille usein myös puuttuva hulevesiviemäröinti, jolloin työ tehdään kaivamalla katu auki. Saneerauksissa käytetään myös erilaisia putkien ja kaivojen sujutusmenetelmiä, joita käytettäessä olemassa olevaa katurakennetta ei tarvitse rikkoa. Kaivamatta tehtävien saneerausten määrä lisääntynee jatkossa.

Verkostojen suunnittelun tekee Porin Vesi itse. Rakentamistyötä Porin Vedelle tekevät Porin kaupungin tekninen toimi ja yksityiset urakoitsijat.