Hulevesi ja sakokaivoliete

Hulevesi

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Porin Vesi huolehtii hulevesistä asemakaava-alueilla, joille on rakennettu tai rakennetaan hulevesien putkiviemäröinti. Nämä alueet ilmenevät huleveden toiminta-aluekartasta. Asemakaava-alueiden avo-ojista, pois lukien tonttien rajaojat, vastaa kaupungin tekninen toimi. Porin Veden hulevesiverkoston piirissä olevilta kiinteistöiltä peritään hulevesimaksua. Liittymisestä hulevesiviemäriin tulee sopia Porin Veden kanssa.

Sako- ja umpikaivoliete

Porin Vesi ottaa vastaan saostuskaivoihin ja umpisäiliöhin kertyviä asumajätevesilietteitä Luotsinmäen keskuspuhdistamon sakokaivoasemalla. Lietteet tulee kuljettaa tehtävään soveltuvalla imu- ja säiliöautolla. Kuljettajan tulee toimittaa jokaisesta toimittamastaan kuormasta jätelainsäädännön mukainen siirtoasiakirja Porin Vedelle. Voimassa oleva sako- ja umpikaivolietteen kuutioperusteinen taksa ilmenee voimassaolevasta palveluhinnastosta.