Avustukset

Ylimääräinen avustushaku ruoka-aputoimijoille auki 12.10. asti

Ruoka-apua Porin alueella tarjoavat järjestöt voivat hakea avustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Avustuksella pyritään turvaamaan ruoka-apua jakavien järjestöjen toimintaedellytykset ja ruoka-aputoiminnan häiriöttömyys vuoden 2023 toiminta-avustusten maksamiseen saakka. Toiminta-avustukset tulevat hakuun marraskuussa ja päätökset avustusten myöntämisestä tehdään helmikuussa, joten avustukset saadaan maksuun arviolta maaliskuussa.

Avustusta voi hakea 12.10.2022 klo 15:00 mennessä lähettämällä osoitteeseen kirjaamo@pori.fi vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää myös tilikohtaisen tuloslaskelman ajalta tammi–elokuu 2022.

Uusien kumppanuussopimusten haku auki 15.9.2022 asti

Porin kaupunginhallitus julistaa uudet kumppanuussopimukset haettavaksi 15.9.2022 klo 16.00 mennessä. Kaupungin kumppaniksi voi hakeutua Porissa toimiva rekisteröity yhdistys, joka täyttää seuraavat edellytykset:

 • Yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen säännöissä määritelty, toimiva hallitus, jäsenistölle tai muulle kohderyhmälle suunnattua säännöllistä toimintaa sekä toimintakustannuksiin suhteutettua omarahoitusta.
 • Yhdistyksellä tulee olla riittävästi palkattua henkilöstöä sopimukseen sisältyvän työllistämisehdon täyttämiseksi.
 • Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen halutaan työkaluja.
 • Yhteistyö suunnitellaan kaupungin strategian ja ohjelmien sekä havaittujen tarpeiden ja niiden pohjalta asetettujen painopisteiden perusteella.
 • Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi.
 • Sopimus liittyy yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Järjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai suomi.fi -tunnuksilla.

Hakuohjeet [hakuohjeet avautuvat uuteen ikkunaan]

Haettavissa olevat vuoden 2022 avustukset

Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointiraha

Hyvinvointirahaa voi hakea nuorten itse toteuttamaan toimintaan 15.9.2022 mennessä. Toiminnan tulee tapahtua loppuvuoden 2022 aikana. Lisätiedot: http://www.pori.fi/rakkaudellaporilaisillenuorille

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuma-avustusten hakuohje syksy 2022

Tapahtuma-avustusten hakulomake

Toimintatonni

Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen tai muuten kestoltaan rajatun (esim. tapahtumasarja) toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on 500/1000 euroa. Toimintatonnia ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan eikä sitä saa käyttää käyttöomaisuushankintoihin. 

Hakemuksessa tulee perustella, miten avustuksella toteutettava toiminta liittyy kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kuvata, mitä hyötyjä toiminnalla tavoitellaan ja millainen kohderyhmä avustuksesta hyötyy. Lisäksi tulee eritellä toiminnan kustannukset.

Toimintatonnin hakulomake

 

Avustusten haku vuodelle 2023

Yhdistysten toiminta-avustukset

Rekisteröidyt yhdistykset ja liikuntaseurat voivat hakea Porin kaupungilta avustusta toimintaansa.

Vuoden 2023 avustukset tulevat haettavaksi loka-marraskuussa 2022. Lautakunnat hyväksyvät hakuohjeet syksyllä. Aikaisempiin hakuohjeisiin voit tutustua tästä:

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2022

Kulttuurin avustusohjeet 2022 

Liikunnan ja nuorisotyön avustusohjeet 2022

Hankeavustukset

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Avustukset vuonna 2023 alkaviin hankkeisiin tulevat haettavaksi marras-joulukuussa, jolloin hakulomake aukeaa.

Voit tutustua lomakkeen kysymyksiin ennakkoon tämän linkin tiedostosta.

Hyvinvointiraha

Porin kaupungilta voi hakea rahaa porilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätiedot: Hyvinvointirahan hakeminen

Yksityistieavustukset 

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2021 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2022.

Vuoden 2022 avustukset tulevat hakuun alkuvuodesta 2023.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.
 

Vuoden 2021 avustusten raportointi

Raportointi vuoden 2021 toiminta-avustusten käytöstä

Kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2021 myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan raportointilomakkeen kautta 28.2.2022 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 31.5.2022 mennessä. Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle 10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit, mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista tietoa. Huom. liitteet lisätään yhtenä liitekokonaisuutena.

Raportointilomake v. 2021 avustuksiin (lomake käytössä 31.5.2022 asti)

Yhteyshenkilöt:

Kulttuuriavustukset: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250

Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustukset: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustukset: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi tai puh. 044 701 7905

 

Porin kaupungin avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

 • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
 • Toiminta-avustukset
 • Hankeavustukset
 • Tapahtuma-avustukset
 • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

Avustusperiaatteet

 

Ota yhteyttä:

Tiina.M Toivonen
Controller
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Suunnittelu ja seuranta
Hallituskatu 12 28100 Pori