Avustukset

Vuoden 2022 avustusten haku


Yksityistieavustus, haku päättyy 31.3.2022 klo 15

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2021 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta. 

Avustuslomakkeet

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan linkin kautta:
Yksityistien avustushakemus 2021 (sähköinen lomake) 

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä: Yksityistien avustushakemus 2021 (tulostettava lomake)

Paperilomakkeita voi hakea myös palvelupiste Porinasta.

Hakemukset on palautettava 31.3.2022 klo 15:00 mennessä joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2021, PL 121, 28101 Pori.

Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös palvelupiste Porinaan.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla

Avustusta turvapaikanhakijoille järjestettävään liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2022, että jäljellä olevan liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusmääräraha kohdennetaan turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille kohdennetun harrastustoiminnan järjestämiseen. Järjestettävä toiminta voi olla liikuntaa tai jotain muuta harrastustoimintaa.

Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, mistä käy ilmi yhdistyksen tiedot ja yhdyshenkilön yhteystiedot, suunnitelma toiminnan sisällöstä (kenelle tarkoitettu, minkä ikäisille, mitä toimintaa, missä, miten usein), aikatauluista ja kustannuksista (erittely toiminnan kustannuksista, esim. ohjaajapalkkiot, tilavuokrat, välineet, muut).

Avustushakemus sekä mahdolliset liitteet toimitetaan sähköpostilla Nanna Grönmanille (nanna.gronman(@)pori.fi).

Avustusten hakuaika päättyy maanantaina 9.5.2022, jonka jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Mikäli toimintaan suunnitellaan käytettäväksi kaupungin ylläpitämiä tiloja, tästä on hyvä olla yhteydessä sivistystoimialan tilavaraukseen jo ennen hakemuksen jättämistä (tilavaraus(@)pori.fi).

Avustuksen käytöstä raportoidaan myös vapaamuotoisesti, mihin avustusta on käytetty (mitä toimintaa järjestetty, kuinka monta kertaa, paljonko osallistujia, erittely kustannuksista). Raportointi tulee tehdä viimeistään 31.12.2022 mennessä, mutta kuitenkin mahdollisimman pian toteutetun toiminnan päättymisen jälkeen. Raportti toimitetaan sähköpostilla Nanna Grönmanille (nanna.gronman(@)pori.fi).

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Hankeavustus

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Voit tutustua hankeavustuksen hakukysymyksiin ennakkoon tämän linkin tiedostosta. Huomaathan, että varsinainen hakemus on täytettävä sähköisesti hakulomakkeen kautta.

Hankeavustusten hakulomake

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuma-avustusten hakuohje kevät 2022

Tapahtuma-avustusten hakulomake

Toimintatonni

Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen tai muuten kestoltaan rajatun (esim. tapahtumasarja) toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on 500/1000 euroa. Toimintatonnia ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan eikä sitä saa käyttää käyttöomaisuushankintoihin. 

Hakemuksessa tulee perustella, miten avustuksella toteutettava toiminta liittyy kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kuvata, mitä hyötyjä toiminnalla tavoitellaan ja millainen kohderyhmä avustuksesta hyötyy. Lisäksi tulee eritellä toiminnan kustannukset.

Toimintatonnin hakulomake

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2022 on päättynyt

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään sivistyslautakunnassa ja elinvoima- ja ympäristölautakunnassa tammi-helmikuun vaihteessa ja ne maksetaan avustuksensaajille helmikuun loppupuolella.

Seuraavan kerran toiminta-avustukset ovat haettavissa loka-marraskuussa 2022. Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.  

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2022

Kulttuurin avustusohjeet 2022 

Liikunnan ja nuorisotyön avustusohjeet 2022

Hyvinvointirahan haku vuodelle 2022 on päättynyt

Kaupunginhallitus päättää avustusten myöntämisestä helmikuussa.

Lisätiedot: Hyvinvointirahan hakeminen

Vuoden 2021 avustusten raportointi

Raportointi vuoden 2021 toiminta-avustusten käytöstä

Kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2021 myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan raportointilomakkeen kautta 28.2.2022 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 31.5.2022 mennessä. Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle 10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit, mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista tietoa. Huom. liitteet lisätään yhtenä liitekokonaisuutena.

Raportointilomake v. 2021 avustuksiin (lomake käytössä 31.5.2022 asti)

Yhteyshenkilöt:

Kulttuuriavustukset: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250

Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustukset: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustukset: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi tai puh. 044 701 7905

 

Porin kaupungin avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

  • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
  • Toiminta-avustukset
  • Hankeavustukset
  • Tapahtuma-avustukset
  • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

Avustusperiaatteet

 

Ota yhteyttä:

Tiina.M Toivonen
Controller
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Suunnittelu ja seuranta
Otavankatu 5 28100 Pori