Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie hänelle tuottaa.

Yksityisteiden avustuskäytännöt

Kunnossapito

Porin kaupunki avustaa raha-avustuksella niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Avustusprosentti vuonna 2022 oli 35 prosenttia. Yksityistielle, joka on liikenteellisesti ja muutoin merkittävä, kuten esimerkiksi vilkas läpiajotie, avustusprosentti oli 40 prosenttia. Korkeamman avustusprosentin piiriin pääsemistä haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Vakituisten linja-autoreittien yksityistieosuudet hoidetaan kaupungin toimesta.

Perusparannus

Porin kaupungin perusparannusavustuksen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti teknisessä lautakunnassa.

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus, tien oikaisu, tien korotus, maakivien poisto, kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen sekä muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa. Avustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen valtioavustusmahdollisuus on selvitetty sekä kustannusarvio ja suunnitelma hankkeesta on toimitettu kaupungille.

Jos valtio avustaa tiekuntaa vähintään 50 prosentilla, on kaupungin avustus noin 20 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 10 000 euroa.

Jos valtio ei avusta tiekuntaa, niin kaupungin avustus on noin 30-40 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Lisäksi rikkoontuneen rumpuputken tilalle kaupunki toimittaa hakemuksesta uuden rumpuputken ja tiekunta suorittaa työn.

Yksityistieavustukset 2023

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2023 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta.

Avustuslomakkeet

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan linkin kautta:
Yksityistien avustushakemus 2023 (sähköinen lomake)

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä:
Yksityistien avustushakemus 2023 (tulostettava lomake)

Paperilomakkeen voi hakea myös Porin kaupungin asiakaspalvelusta.

Hakemukset on palautettava 5.4.2024 klo 15 mennessä joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2023, PL 121, 28101 Pori.

Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös Porin kaupungin asiakaspalveluun.

Avustuksiin liittyvät lisätiedot

Avustusanomukset


Kaupungin suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamiselle yksityistielle

Yksityistielle liikenteenohjauslaitteen asettaa tienpitäjä eli tien omistaja tai hoitokunta saatuaan siitä tieliikennelain 71 §:n mukaisen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi ilman pätevää syytä sitä evätä. Liikenteenohjauslaitteita ovat esimerkiksi liikennemerkit ja puomit.

Porissa kaupungin suostumuksen antaa liikenneinsinööri. Asiasta tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen anomus sähköpostitse osoitteeseen eija.riihimaki@pori.fi. Viestistä tulee ilmetä, mille liikenteenohjauslaitteille suostumusta haetaan ja mielellään karttaesitys, josta selviää, mihin liikenteenohjauslaitteet on ajateltu asennettavan.

Hakijana tulee olla tienhoitokunta, jos sellainen on perustettu. Mikäli hoitokuntaa ei ole, ovat hakijoina kaikki ne kiinteistöt, joilla on tielle käyttöoikeus. Tienhoitokunnan nimissä tehtäessä anomuksen liitteenä tulee olla kokouspöytäkirja, josta asia ilmenee. Anomuksessa on hyvä myös mainita, saako tiekunta kaupungin avustusta tien hoitoon.