Avustukset

Porin kaupunki tarjoaa useita erilaisia avustuksia yhdistyksille, yksityisille toimijoille sekä muille sidosryhmille.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

 • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
 • Toiminta-avustukset
 • Hankeavustukset
 • Tapahtuma-avustukset
 • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia.

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29. tammikuuta 2024 päivitetyt avustusperiaatteet, jotka ovat tulleet voimaan 1.2.2024 alkaen. Avustusten hakijan tulee perehtyä avustusperiaatteisiin ennen avustuksen hakemista.

Haettavissa olevat avustukset

Tältä sivulta löydät haettavissa olevien avustusten hakuohjeet ja hakulomakkeet. Jokaisen avustuskategorian alta löytyvät kaupungin yhteyshenkilöiden tiedot. Lisäksi Porin kaupunki kuuluttaa avustukset täällä.

Yksityistieavustus

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2023 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta.

Avustuslomakkeet

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan linkin kautta:
Yksityistien avustushakemus 2023 (sähköinen lomake)

Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä:
Yksityistien avustushakemus 2023 (tulostettava lomake)

Paperilomakkeen voi hakea myös Porin kaupungin asiakaspalvelusta.

Hakemukset on palautettava 5.4.2024 klo 15 mennessä joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2023, PL 121, 28101 Pori.

Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös Porin kaupungin asiakaspalveluun.

Lisätiedot Yksityistiet-sivulla.

Kumppanuussopimushaku

Porin kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun yleisten avustusten
myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymät kriteerit täyttyvät.

Hakuaika 1.2-26.2.2024 klo 15.00 mennessä

Hakuohjeet: Kumppanuussopimukset

Lisätiedot: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Hyvinvointiraha

Porin kaupungilta voi hakea rahaa porilaisten hyvinvoinnin edistämiseen.  Hyvinvointirahan ideana on, että kaupunkilaiset pääsevät itse pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi. Porissa hakijat myös toteuttavat hankkeet itse.

Hakuaika on päättynyt! Hakuaika on ollut 8.1.-31.1.2024 klo 12.00 mennessä.

Tarkempaa tietoa hyvinvointirahan prosessista ja päätöksenteosta löydät täältä.

Lisätiedot: Sirpa Kynäslahti, sirpa.kynaslahti@pori.fi, puh. 044 701 3617

Hankeavustukset

Vuoden 2024 hankeavustushaku on auki. Hakulomake vuoden 2024 hankehakuun löytyy täältä.

Hankeavustusta voi hakea haun avauduttua määrärahojen puitteissa, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii tarvittaessa elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen hankkeen toteuttamisen alkamisajankohtaa.

Kaupunki tekee päätöksen hankeavustuksen myöntämisestä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Avustusperiaatteissa todetut kriteerit:

 • Hankeavustuksilla voidaan mahdollistaa sellaisia yhdistysten toteuttamia kehittämishankkeita, jotka tukevat kaupungin omaa toimintaa.
 • Edellytyksenä myöntämiselle on, että hanke edesauttaa kaupungin strategian ja ohjelmien toteutusta.
 • Edellytyksenä on, että hanke edesauttaa kaupungin omien palveluiden kehittämistä tai täydentää niitä. Hankkeessa voidaan kokeilla uudenlaista toimintaa tai kerätä sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Lisäksi myöntämiskriteereitä on tarkennettu seuraavilla täydentävillä kriteereillä:

 • erityisenä painopisteenä ovat työllisyyttä tukevat hankkeet määrällisen volyymin mukaisesti sekä uudentyyppistä toimintaa kokeilevat hankkeet
 • etusijalle asetetaan omarahoitusosuuksiin myönnettävät avustukset, joissa kaupungin avustusosuus on pienin
 • edellytyksenä on, että hankkeelle on laadittu hankesuunnitelma ja realistinen talousarvio ja yhdistys on suunnitellut menettelyt niiden toteutumisen seurantaan.

Vuoden 2024 hankeavustusten myöntämisessä painotetaan erityisesti työllisyyden edistämisen toteutumista.

Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, joka toteuttaa työllisyyspalveluiden näkökulmasta merkittävää työllistymistä edistävää toimintaa. Tällaista toimintaa voi olaa esimerkiksi erityisen kohderyhmän työllistymiseen tai opintojen suorittamiseen tähtäävää neuvonta ja ohjaus, mahdollisuuksien luominen työkokeiluihin, palkkatuettujen työmahdollisuuksien järjestäminen, opinnollistaminen, työelämävalmiuksien parantaminen ja hankkeessa toteutettaviin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden ohjaaminen eteenpäin avoimille työmarkkinoille. Toiminnan tulee tukea ja täydentää kaupungin ja TE-palveluiden järjestämiä palveluita oleellisella tavalla. Hankeavustuksella ei voida toteuttaa sosiaalista kuntoutusta tai kuntouttavaa työtoimintaa, joiden järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Hankkeen kohderyhmänä tulee olla porilaiset työttömät henkilöt huomioiden erityisryhmät kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja maahanmuuttajat. Avustusta voi käyttää esimerkiksi hankkeessa työskentelevien ohjaajien palkkakustannuksiin, toimitilakustannuksiin ja muihin hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi käyttää yhdistyksen omarahoitusosuutena hankkeessa, jonka päärahoittajana on joku muu kuin Porin kaupunki. Avustus ei voi käyttää palkkatuella työllistetyn henkilön palkkakustannuksiin, paitsi mikäli henkilö työllistetään hankkeeseen ohjaustehtävään.

Avustusta voi myös kohdistaa yhdistyksen Porissa toteuttaman ja porilaista elinkeinoelämää hyödyntävän TKI-hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Hankehakemusten arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen kohderyhmän palvelutarve, toiminnan volyymi, hakijan kokemus vastaavasta toiminnasta, hakijan käytössä olevat ohjausresurssit, kaupungilta haettavan rahoituksen osuus, hankkeen yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, hankkeen vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen sekä hankesuunnitelman uskottavuus. Hankehakemuksessa on esitettävä hankkeen tavoitteet sekä suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi ja tulosten arvioimiseksi. Hankesuunnitelman tulee sisältää kuvaus aiotuista toimenpiteistä kohderyhmän tavoittamiseksi ja asiakashankinnan tekemiseksi, asiakaskohtaisten tavoitteiden määrittelemiseksi ja jatkosuunnitelmien tekemiseksi sekä tukitoimenpiteistä asiakaskohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi jakson aikana.

Avustuksen saaja on velvollinen:

 • raportoimaan avustuksen käytöstä ja hankkeen tuloksista viipymättä hankkeen päätyttyä
 • hanketta toteutettaessa tuomaan esiin kaupungin osallistumisen rahoitukseen.

Raportointi tapahtuu päärahoittajan raportointivelvoitteen mukaisesti.

Lisätiedot: Kristiina Laine, kristiina.laine@pori.fi, puh. 044 701 1513

Järjestön starttiavustus

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Lisätiedot: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti niin uudet kuin kehittyvät tapahtumat, sekä muuhun vuodenaikaan kuin kesään sijoittuva tapahtumat. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtumia arvioidaan avustussummaan ja kriteeristöön peilaten seuraavanlaisesti:
1000-5000 euroa
• Tapahtuma on eettisesti hyväksyttävä ja noudattaa Suomen lakia.
• Tapahtuma toteuttaa kaupunkistrategian porilaisia arvoja; avoimuus, rakkaus, rohkeus
• Tapahtuma tukee Tapahtumien tiekartan tavoitteita.
• Tapahtuma tukee kaupunkilaisten hyvinvointia.
• Tapahtuma vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta.
• Tapahtuma vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja tuo kaupungille näkyvyyttä paikallisesti ja/tai valtakunnallisesti.
• Alle 5000 euron avustuksista päättää toimialajohtaja.

5000-10 000 euroa
• Edelliset kriteerit sekä,
• Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö katsotaan vahvuudeksi.
• Tapahtumassa on huomioitu sekä tapahtuman fyysinen, sosiaalinen ja/tai taloudellinen saavutettavuus
• Tapahtuma on vastuullinen, huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusvaatimukset.

yli 10 000 euroa
• Edelliset kriteerit sekä,
• Tuo kaupungille näkyvyyttä valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti.
• Tapahtuma on alueelle elinkeinopoliittisesti merkittävä.

Seurojen tai muiden toimijoiden perustoimintaan kuuluvat yksittäiset ottelut, kilpailutapahtumat, turnaukset, näytökset tai yhdistysten merkkivuosijuhlat eivät pääsääntöisesti kuulu tapahtuma-avustusten piiriin. Voidakseen saada tapahtuma-avustusta, tapahtumalla tulee olla valtakunnallista tai vähintään merkittävää alueellista vaikuttavuutta. Koko seuran järjestämä valtakunnallinen turnaus tai kilpailutapahtuma voidaan katsoa avustuskelpoiseksi tapahtumaksi. Harrastusryhmien järjestämien tai harrastetason osallistujille kohdennettujen turnausten tai kilpailutapahtumien ei pääsääntöisesti katsota kuuluvan tapahtuma-avustusten piiriin.

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on laatia oma avustushakemuksensa huolellisesti ja vastata kaikkiin hakemuslomakkeen kysymyksiin.

Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään tapahtumatoiminnan suunnitelmallisuuteen, tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen. Tapahtuman talouden tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu.

Hakemukset käsitellään matkailu- ja markkinointiyksikön vetämässä tapahtumatyöryhmässä, jossa on myös muiden toimialojen edustus.1000-5000 euron tapahtuma-avustuksista päättää toimialajohtaja ja yli 5000 euron tapahtuma-avustuksista elinvoima- ja ympäristölautakunta talousarviossa määritellyn tapahtumabudjetin puitteissa. Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin riittävän aikaisin, jotta hakemus ehtii elinvoima- ja ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi ja päätettäväksi ennen tapahtuma-ajankohtaa. Tapahtuma-avustuksia arvioidaan keväällä viidessä lautakunnan kokouksessa (helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu ja kesäkuu) ja syksyllä neljässä lautakunnan kokouksessa (syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu).

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti. Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot.
Tapahtumajärjestäjän kanssa voidaan myös laatia pidempiaikainen strateginen tapahtumakumppanuussopimus, joka sisältää vuosittaisen avustuksen ohella myös sopimuksen muusta tapahtumajärjestäjän ja kaupungin välisestä yhteistyöstä. Strategiseen tapahtumakumppanuussopimukseen on erikseen määritellyt kriteerit. Strategisen tapahtumakumppanuussopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus.

Tapahtumia voidaan arvioida myös erillisinä avustuspäätöksinä, jolloin avustuksesta päättää kaupunginhallitus.

Tapahtuma-avustusten avustuspäätökset tehdään kuitenkin aina harkinnan ja määrärahojen puitteissa.

Tapahtuma-avustusten hakuaikataulu kevät 2024
Tapahtuma-avustusten hakulomake

Lisätiedot: Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi, puh. 044 701 7911

Toimintatonni

Toimintatonni-avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa.

Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Kaupungilla on oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.

Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. Toiminnan pitää linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua Porissa.

Avustusta ei myönnetä
– yhdistyksen tai seuran perustoimintaan
– vuosittain toistuviin tapahtumiin
– julkaisujen tekemiseen
– ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin, seminaareihin tai verkostotapahtumiin
– henkilökohtaiseen apurahaan
– sosiaali- ja terveydenhuoltoon kiinteästi liittyvään toimintaan
– käyttöomaisuushankintoihin
– myytävän tuotteen valmistamiseen
– yhdistyksen tai yksityishenkilön merkkivuosijuhliin

Lisäksi tulee huomioida, että avustusta ei voi käyttää toistuvasti samaan tai samankaltaiseen toimintaan. Avustus saa sisältää korkeintaan 40 % palkkoja tai palkkioita.

Toimintatonni voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan toimintaan ja sen käytöstä on raportoitava vuoden loppuun mennessä.

Toimintatonnin hakulomake vuodelle 2024

Lisätiedot: Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh. 044 701 4389

Yksityistieavustus

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2022 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2023.

Vuoden 2023 avustukset tulevat hakuun alkuvuodesta 2024.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

Lisätiedot: Mika Painilainen, mika.painilainen@pori.fi, puh. 044 701 1778

Hissiavustukset

Lisätiedot: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, puh. 044 701 7905

Vuoden 2023 avustusten raportointi

Raportointi vuoden 2023 toiminta-avustusten käytöstä

Kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuodelle 2023 myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan raportointilomakkeen kautta 28.2.2024 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus 31.5.2024 mennessä. Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle 10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit, mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista tietoa. Huom. liitteet lisätään yhtenä liitekokonaisuutena.

Raportointilomake v. 2023 avustuksiin (lomake käytössä 31.5.2024 asti)

Yhteyshenkilöt:
Kulttuuriavustukset: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250
Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustukset: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustukset: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Toiminta-avustukset

Hakuaika vuoden 2024 toiminta-avustuksiin on päättynyt! Päätöksenteko myönnettävistä toiminta-avustuksista tehdään helmikuussa 2024.

Yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset liikuntaan, nuorisotoimintaan, kulttuuritoimintaan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuonna 2024 ovat olleet haettavissa 1.-23.11.2023 klo 15.00. Haku tapahtuu sähköisillä lomakkeilla, jotka ovat auki hakuaikana.

Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Toiminta-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt ja kuvannut toimintansa Lähellä.fi -palveluun. Lisätietoa palvelun käyttöön liittyen: Mirva Valkama mirva.valkama@yhteisokeskus.fi, puh. 044 986 1242

Asiointipalveluun kirjautumista varten tarvitaan verkkopankkitunnukset (Suomi.fi tunnistautuminen). Palvelun kautta voit jättää myös liitteitä, joten varmistathan, että tarvittavat liitteet ovat käytettävissäsi. Käsittelyyn otetaan vain hakemukset, jotka on lähetetty asiointipalvelun kautta. Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä ja sen täyttämistä pääsee jatkamaan avaamalla ko. hakemuksen linkin ja kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla palveluun uudestaan. Kaikki palvelun kautta lähetetyt hakemukset löytyvät Omat asiat -välilehdellä, josta myös keskeneräiset hakemukset löytyvät. Keskeneräisiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuslomakkeet sulkeutuvat hakuajan päättyessä 23.11.2023 klo 15, jonka jälkeen lomakkeita ei pääse enää käsittelemään eikä lähettämään asiointipalvelun kautta.

Yhdistysillan 12.10.2023 materiaali toiminta-avustuksista ja Lähellä.fi -palvelusta.

Avustusohjeet ja hakulomakkeet löydät alla olevista linkeistä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2024
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusten yhteyshenkilö: Annika From, annika.from@pori.fi, puh. 044 701 0015

Kulttuurin avustusohjeet 2024
Kulttuurin avustusten yhteyshenkilö: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250

Liikunnan ja nuorisotyön avustusohjeet 2024
Toiminta-avustuksen lisäksi yhdistys voi hakea samalla lomakkeella avustusta tilavuokraan tai tilan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin sekä avustusta liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen.
Liikunnan ja nuorisotyön avustusten yhteyshenkilö: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405