Luonto ja luonnonsuojelu

Kuvassa on järviruoko auringossa.

Kaupungin halki kulkee Kokemäenjoki, jonka tasainen laakso hallitsee Porin keskustaa ympäröiviä alueita. Jokisuisto on runsaan linnustonsa vuoksi Suomen arvokkaimpia kosteikkoalueita. Pohjoinen Pori on kumpuilevaa metsämaastoa, jossa on murroslaaksoja ja kalliopaljastumia.

Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden väliin jäävä Yyterinniemi kokonaisuudessaan on kansainvälisestikin arvokas luontotyyppikokonaisuus, jossa on pienelle alueelle keskittynyt lintuvesien lisäksi kasvistollisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita.

Yyterin dyynialueen eteläpuoleiset Preiviikinlahden lieterannat tunnetaan monipuolisina vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueina. Yyterinniemen hienoimpiin luontokohteisiin voi tutustua alueelle tehdyn retkeilyreitin varrella. Yyterinniemeltä löytyy yli 30 km retkeilyreittejä ja luontopolkuja, minkä lisäksi Yyterinniemellä on luontolavoja ja -torneja.

Porin edustan merialueella on saaristo, joka on ulommilta osiltaan pääosin rakentamatonta. Porin rannikon lahdet ovat matalia ja maankohoamisen sekä jokien tuoman kiintoaineksen vuoksi vähitellen umpeen kasvavia. Samoista syistä johtuen porilainen luonto on jatkuvassa muutoksen tilassa – esimerkiksi Kokemäenjoen suisto siirtyy vuosittain 30 metriä länteen päin.