Oppilaan tuki

Joustava ja tarpeen mukaan muuttuva oppilaan tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä ja kasvaa oppijana sekä ihmisenä. Koulutyössä otetaan huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen varhainen aloittaminen ehkäisee ongelmien syvenemistä ja turvaa oppimisen ja kehityksen.

Kaikissa kouluissa oppilaalle annetaan tarpeen mukaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Ensisijaisesti tuki annetaan oppilaalle omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin.

Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja tuen toteuttamisesta vastaavat oppilasta opettavat opettajat sekä tarpeen mukaan koulun oppilashuollon ammattihenkilöt ja muut asiantuntijat.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaalle annettavaa lyhytaikaista tukea kutsutaan yleiseksi tueksi. Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostetussa tuessa oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan sekä oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan, millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää erityisen tuen piirissä. Kartoituksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).