Erityisopetus ja erityiskoulut

Oppilas voi saada erityisopetusta puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin sekä lieviin oppimis- ja sopeutumisvaikeuksiin omassa koulussaan.

Opetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta ja tarkoitus on, että oppilas saamansa tuen avulla selviytyy yleisopetuksessa.

Oppilaalle voidaan tarvittaessa myös laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jolloin hänen yksilöllinen kehittymisensä, kykynsä ja vaikeutensa huomioidaan opetusta järjesteltäessä.

Mikäli oppilas on kokonaisvaltaisen ja jatkuvan erityistuen tarpeessa, neuvotellaan yhdessä opettajan, huoltajien ja psykologin kanssa oppilaan siirtymisestä erityisluokkaan tai -kouluun. Kuntouduttuaan ja olosuhteiden ollessa suotuisat, oppilas voi palata takaisin yleisopetukseen.

Erityiskoulut

  • Myötätuulen koulu antaa opetusta ja kasvatusta oppilaille, joilla on erityisiä vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, kuulossa, puheessa, hahmottamisessa, keskittymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja/tai fyysisissä toiminnoissa. Koulun tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta ja kasvattaa heistä yhteiskunta- ja jatko-opintokelpoisia kansalaisia.
  • Tuulikellon koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai joilla on laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä.
  • Tiilimäen koulu huolehtii Satasairaalan ja Harjavallan sairaalan Porissa olevien osastojen peruskouluikäisten lasten koulupalveluista.

Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa huoltaja voi olla yhteydessä ensisijaisesti oman koulun opettajiin, rehtoriin, koulukuraattoriin, koulupsykologiin tai terveydenhoitajaan. Erityiseen tukeen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös Porin kaupungin konsultoivaan erityisopettajaan puh. 044 701 4768.