Isojoenrannan patojen peruskorjaukset

Suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet

Suunnittelukohde sijaitsee Porin Isojoenrannan kaupunginosassa. Alueella on tarkoitus peruskorjata nykyistä Kokemäenjoen pohjoispuolen rantapenkereelle rakennettua tulvasuojelupatoa. Peruskorjaus on suunniteltu välille Kiramotie – Soukantie.

Peruskorjaukset on aloitettu syksyllä 2023 Juontotien ja rautatien välisellä osuudella. Padon viimeistelytöitä tehdään vielä keväällä 2024, mutta muilta osin ensimmäisen pato-osuuden perusparannustyöt ovat valmiit. Kiramotien ja Juontotien välisen osuuden rakentamissuunnitelmat laaditaan vuoden 2024 aikana ja alustavasti on suunniteltu, että padon peruskunnostus tehdään vuoden 2025 aikana.

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti

Perusparannuksen yhteydessä tulvasuojelupatoa korotetaan korkeustasoon +3,9 (N2000), padon harja rakennetaan 3 metriä leveäksi ja padon luiskat rakennetaan 1:2 kaltevuuteen, rakennettuja alatasanteita korjataan sekä Juontotie – Rautatiesilta välille rakennetaan uusi 3,0 metriä leveä alatasanne korkeustasolle +1,4. Padon joen puoleiseen luiskaan tehdään louheesta ja murskeesta eroosiosuojaus sekä joen kuivan puolen luiskaan murskesuodatin. Lisäksi padon taustalle rakennetaan salaoja sekä kiinteistöjen hulevesien johtamiseksi uusi hulevesiviemäri. Alueella, jossa tilaa on vähän tiivistesydämeen asennetaan ponttiseinä, jolloin padon harja voidaan jättää kapeammaksi.

Suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan tulvapadon toimivuus tulvatilanteessa sekä parannetaan padon vakavuutta sortumaa vastaan patoturvallisuuslain määräämälle tasolle. Tehtävillä toimenpiteillä voidaan todennäköisemmin ehkäistä tulva joen pohjoispuolelle ja välttyä merkittäviltä vahingoilta alueella.

Alla on esitetty alustavat suunnitelmat peruskorjausten toteutustavasta. Suunnitelmat saattavat vielä muuttua. Ennen toteutusta laaditaan rakennesuunnitelmat, jossa on esitetty toimenpiteet ja rakennustöiden työtekninen toteutus.

Suunnitelmaselostus

Piirustusluettelo

1.1 Yleiskartta 1:2000 11.11.2022

2.1 Suunnitelmakartta pl 0 – 380 1:500 11.11.2022
2.2 Suunnitelmakartta pl 380 – 770 1:500 11.11.2022
2.3 Suunnitelmakartta pl 770 – 955 1:500 11.11.2022

3.1 Tyyppipoikkileikkaus, Tyyppi A 1:50 11.11.2022
3.2 Tyyppipoikkileikkaus. Tyyppi B ja C 1:50 11.11.2022

4.1 Pituusleikkaus 1:1000/1:100 11.11.2022

5.1 Salaojitus ja hulevesiviemäröinti, periaatesuunnitelma 1:2000 11.11.2022

Stabiliteettilaskentaraportti