Tulvasuojelun historiaa

Kokemäenjoki on tulvinut Poriin aika ajoin lähes kaupungin perustamisesta lähtien. Joen
ruoppauksia on tehty 1700-luvulta alkaen, mutta ensisijaisesti laivaliikenteen takia. Varsinainen
tulvasuojelu aloitettiin 1900-luvun alussa.

Porin historian merkittävimpiä tulvia ja tulvasuojelutoimenpiteitä:

 • 1899 erityisen suuri ja tuhoisa kevättulva, ns. Valapaton tulva
 • 1900-luvun alku vesivoimalaitosten rakentamisen ja vesistön säännöstelyn aloittaminen
 • 1910- tai 1920-luku ”Herralahden maapenkereen” rakentaminen
 • 1920-luku useita talvitulvia
 • 1924 Kevättulva
 • 1930-luku Kokemäenjoen pääuoman ja juopien ruoppaus kaupunkikeskustasta pitkälle Pihlavanlahdelle, kokeiluja hyydepuomien käytöstä, ruoppauksia suistossa (Pooleen eliv Abessinian läjitysalue syntyy)
 • 1936 Kevättulva jäidenlähdön aikaan
 • 1944 Talvitulva
 • 1951 Kevättulva jäidenlähdön aikaan, vesi ennätyskorkealla
 • 1950-luku pengerrystyöt Kokemäenjoen pohjoisrannalla välillä Kahaluoto-Isojoenranta,
 • Lyttyläntien varressa sijaitsevan eristysojan ja sen reunapadon tekeminen, Järviojan reunapatojen tekeminen, ruoppauksia Luotsinmäenhaarassa
 • 1974-75 pahin viimeaikaisista talvitulvista: hyyde- ja jääpatotulva, ns. Kekkos-tulva
 • 1978 Porin kaupungin ja vesihallituksen välinen sopimus Kokemäenjoen suuosan padonrakennus- ja ruoppaushankkeen toteuttamisesta
 • 1970-luvun loppu ja 1980-luvun alku Porin kaakkoisosan pengerryshanke eli tulvapatojen rakentaminen välille Aittaluoto-Kalaholma, Varvourinjuovan sulkeminen
 • 1980-luvun alku Porinsillan alapuolisen jokiosan sekä Raumanjuovan, Huvilajuovan itäisen haaran ja Laiskarännin ruoppaukset (Luotsinmäenhaaraa ruopattiin paikoin), tulvapenkereiden teko Raumanjuovan länsirannalle
 • 1981-1982 Hyydetulva
 • 1983-84 Länsi-Suomen vesioikeuden luvat talvitulvan 1974-75 jälkeen tehdyille ruoppausja padonrakennustöille sekä velvoite pitää rakenteet ja uomat kunnossa
 • 1980-luvun puoliväli Länsitien kiinteiden siltojen rakentaminen
 • 1990-luku Seikun matalikon ruoppaus
 • 1992-93 Halssin matalikon ruoppaus Pihlavanlahdella
 • 2000-01 Lanajuovan ruoppaus
 • 2003 Porin tulvasuojeluhankkeen käynnistäminen
 • 2004-05 hyyde- ja jääpatotulva
 • 2006 Porin kaupungin ja Suomen valtion välisen tulvasuojeluhanketta koskevan kustannusjakosopimuksen tekeminen
 • 2008 Porin patojen luokittaminen patoturvallisuuslain piiriin kuuluviksi, tulvapatojen peruskorjauksien käynnistäminen
 • 2011 tulva luodoilla ja alavirran tulvaniityillä Tapaninpäivänä, tulvavaara Kokemäenjoen pohjoispuolella Järviojan reunapatojen heikon kunnon vuoksi
 • 2014 Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan yleissuunnitelman valmistuminen
 • 2014-18 Karvianjuovan niitot
 • 2016-18 Ulasoorin padon rakentaminen
 • 2017-18 Talvitulvan uhka sateisen loppuvuoden ja talven lämpötilanvaihteluiden vuoksi, Kokemäenjoen haarautumisalueen kunnossapitoruoppaus
 • 2019 – 2020 Tikkulan padon rakentaminen
 • 2020 Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppaus
 • 2021 Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan yleissuunnitelman päivitys