Jokitulvaan varautuminen

Kaupunki vastaa padon omistajalle kuuluvista tehtävistä. Tulvauhka- ja tulvatilanteessa Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation johtoryhmä ja patoturvallisuusorganisaatio hoitavat padon omistajalle kuuluvat tehtävät yhdessä. Patoturvallisuusorganisaatio toimii myös tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation johtoryhmä ohjaa ja päättää kaupungin patoturvallisuusorganisaation toimista tulvauhan ja tulvan aikana. Lisäksi se päättää kaupungin valmiustasojen nostoista ja laskuista.

Alla esitettyjen valmiustasojen avulla pystytään ohjaamaan toimintaa tulvauhan aikana tilanteen vaatimalla tavalla. Valmiustasojen kuvaukset ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan.

Valmiustasojen muutoksista tiedotetaan viranomaisille ja tiedotusvälineille.

  • Ensimmäiselle valmiustasolle siirryttäessä jokivesi on jo tavanomaista ylempänä ja tilanne on normaalista poikkeava. Sääennusteiden mukaan vesi saattaa jatkaa nousuaan huomattavan korkealle ja myös hyyteen tai jääpadon muodostuminen on mahdollista.

    Ensimmäisellä valmiustasolla kaupunki tarkkailee vedenkorkeutta ja vesistöennusteita. Tarpeen mukaan tarkkaillaan myös patoja. Lisäksi tarkistetaan patoturvallisuussuunnitelman ajantasaisuus sekä maa-ainesten, työkoneiden ja muiden materiaalien sijainti ja saatavuus, tiedotetaan valmiustason nostosta sekä varaudutaan seuraaville valmiustasoille siirtymiseen.

  • Toiselle valmiustasolle siirryttäessä vedenpinta on noussut merkittävän korkealle ja sääennusteiden mukaan vesi saattaa jatkaa nousuaan vaarallisen korkealle. Hyyde- tai jääpadon muodostus on todennäköistä tai se on muodostunut, mutta ei aiheuta välitöntä vaaraa.

    Toisella valmiustasolla kaupunki tarkkailee vedenkorkeutta ja vesistöennusteita useita kertoja vuorokaudessa. Patoturvallisuusorganisaatio ja organisaation johtoryhmä kutsutaan koolle, vastuutehtävät kerrataan ja valmiustason nostosta ja patoturvallisuusorganisaation toimista tiedotetaan. Lisäksi valmistaudutaan ympärivuorokautiseen päivystykseen sekä mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Toisen valmiustason toimenpiteitä, kuten esim. jokeen laskevien viemäreiden sulkemisia ja pumppaamoiden tarkkailua, toteutetaan niiltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi. Myös kolmannen valmiustason töihin valmistaudutaan.

  • Kolmannelle valmiustasolle siirryttäessä jokivesi on noussut padon taustan maanpinnan yläpuolelle ja hyyde- tai jääpadon muodostuminen on joko alkanut tai sen muodostuminen on erittäin todennäköistä. Ison vahingon vaara on todellinen ja edellytykset suurtulvatilanteelle ovat olemassa.

    Kolmannella valmiustasolla patoturvallisuusorganisaatio on valmiustilassa ympäri vuorokauden. Tilanteen kehittymistä tarkkaillaan ja padonkorjausvalmiutta ylläpidetään koko ajan. Kolmannen valmiustason toimenpiteitä, kuten esim. väliaikaisia patoja, toteutetaan niiltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi. Kaupungin toimista, tulvatilanteesta ja ennusteista tiedotetaan ja hälytystason toimenpiteisiin varaudutaan. Hälytystason toimenpiteitä ovat muun muassa vuotavan padon pikakorjaus sekä tulvavahinkojen minimointi.