Erityisopetus ja erityiskoulut

Oppilas voi saada erityisopetusta puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksiin sekä lieviin oppimis- ja sopeutumisvaikeuksiin omassa koulussaan.

Opetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta ja tarkoitus on, että oppilas saamansa tuen avulla selviytyy yleisopetuksessa.

Oppilaalle voidaan tarvittaessa myös laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jolloin hänen yksilöllinen kehittymisensä, kykynsä ja vaikeutensa huomioidaan opetusta järjesteltäessä.

Mikäli oppilas on kokonaisvaltaisen ja jatkuvan erityistuen tarpeessa, neuvotellaan yhdessä opettajan, huoltajien ja psykologin kanssa oppilaan siirtymisestä erityisluokkaan tai -kouluun. Kuntouduttuaan ja olosuhteiden ollessa suotuisat, oppilas voi palata takaisin yleisopetukseen.

Erityiskoulut

  • Herttuan koulu antaa opetusta kielen kehityksen häiriöisille (dysfasia), kuuroille, huonokuuloisille, neurobiologian ja neuropsykologian erityispiirteisille (asperger, autismi) sekä tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöisille (ADD, ADHD).
  • Kallelan koulu erityiskoulu, jonka tehtävänä on antaa oppilaan edellytysten mukaista yksilöllistä opetusta ja kasvatusta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.
  • Koivulan koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai joilla on laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä.
  • Tiilimäen koulu huolehtii Satakunnan keskussairaalan ja Harjavallan sairaalan Porissa olevien osastojen peruskouluikäisten lasten koulupalveluista.

Erityisopetukseen liittyvissä asioissa neuvoa antavat erityiskoulun rehtorit tai kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori Jaana Salonen, puh. 044 701 5215.