Oppimisen arviointi

Arvioinnilla on perusopetuslain ja -asetuksen mukaan kaksi tehtävää. Arvioinnin tulee ohjata ja kannustaa oppilaan oppimista sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja. Lisäksi arvioinnin tehtävänä on määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut osaamiselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tulee olla avointa, yhdenvertaista, johdonmukaista ja monipuolista. Arvioinnin tulee perustua tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opettaja seuraa koko ajan oppilaiden edistymistä ja arvioi heidän tietojensa, taitojensa ja osaamisensa kehittymistä käyttämällä monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä. Arviointi ei perustu esimerkiksi pelkkiin kirjallisiin kokeisiin vaan näyttöjä annetaan eri tavoin. Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan työskentelyään ja oppimistaan. Oppilaan osaamisesta ja edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajille. 

Oppilas saa arviointipalautetta koko ajan oppimisen ja opiskelun lomassa. Lisäksi oppimisesta annetaan palautetta oppimiskeskustelujen ja todistusten avulla. Oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi keväällä lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain annettu arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. Vuosiluokilla 7–9 annetaan myös välitodistus jouluna. Todistus on pääsääntöisesti sanallinen vuosiluokilla 1-3. Neljännestä vuosiluokasta eteenpäin oppilaan todistuksessa on numeroarviointi. Vuodenvaihteen tienoilla käydään myös oppimiskeskustelut kaikilla luokka-asteilla. 

Oppilaiden suorituksia ja edistymistä ei myöskään verrata toisten oppilaiden suorituksiin vaan asetettuihin oppimistavoitteisiin. Arvioinnin yhdenvertaisuuden varmistamiseksi kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin on laadittu jokaiseen oppiaineeseen 9. luokan päätteeksi kansalliset arvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Kansalliset arvioinnin kriteerit on laadittu myös kuudennen vuosiluokan päätteeksi arvosanalle 8. Kriteereitä valmistellaan parhaillaan arvosanoille 5, 7 ja 9 ja niiden mukainen lukuvuosiarviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024. Kansalliset arvioinnin kriteerit kuvaavat, millaista osaamista edellä mainitut arvosanat edellyttävät kussakin oppiaineessa. Jokainen opettaja käyttää näitä kriteereitä antaessaan oppilaillensa arvosanoja 6. luokan lukuvuositodistukseen sekä perusopetuksen päättötodistukseen.