Liikenneväylien kunnossapito

Liikenneväylien hoito jaetaan ajoratojen osalta kolmeen kunnossapitoluokkaan (I, II ja III) liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Etusijalla ovat pääväylät ja joukkoliikenteen reitit. Päätöksen kunnossapitoluokista tekee Porin kaupungin Tekninen lautakunta.

Kaupungilla on kokonaisuudessaan huollettavana yli 1000 kilometriä katualueita, joista katuverkkoa noin 720 kilometriä ja pyöräteitä noin 340 kilometriä.

Puhtaanapito ja kunnossapito

Vaaraa aiheuttavat kuopat ja halkeamat sekä liikenneturvallisuudelle tärkeät liikennemerkit korjataan heti, kun ne on havaittu tai niistä on saatu tieto. Muut vauriot korjataan tapauskohtaisesti kiireellisyyden mukaan.

Hiekoitushiekka puhdistetaan kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta keväisin maalis- toukokuun aikana, olosuhteiden niin salliessa. Puhdistus aloitetaan pääkaduilta. Ennen harjausta alue kastellaan pölyhaittojen vähentämiseksi.

Kesän aikana kaupunki puhdistaa vastuullaan olevia alueita harjauksella päivittäin, kuitenkin tarpeen mukaan.

Sorateiden pinnat sidotaan keväisin suolaamalla pölyämisen estämiseksi. Käsittelyjä uusitaan tarvittaessa, mikäli haitallista pölyämistä esiintyy. Suolaus tehdään normaalisti touko- kesäkuun aikana.

Talvikunnossapito

Liikenneväylät on jaoteltu kunnossapitokriteerien mukaan, joiden perusteella aurauksessa ja hiekoituksessa edetään.

Katujen aurauksessa noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja. Ajoradoilla ensimmäisen luokan väylien auraus aloitetaan, kun irtolunta on keskimäärin viisi senttiä. Senttimäärät ovat suuntaa antavia, sillä lumen olomuoto vaikuttaa usein auraamisen aloittamiseen. Esimerkiksi silloin kun sataa loskaa, auraus aloitetaan, vaikka senttikriteerit eivät täyty. Kevyen liikenteen väylien auraus aloitetaan, kun lunta on keskimäärin kolme senttiä.

Liukkaudentorjuntaa yleisillä liikenneväylillä tehdään tarpeen mukaan, mutta pääasiassa työt hoidetaan normaalin työajan puitteissa. Tonttikaduilla liukkaudentorjunnan toimenpiteitä tehdään poikkeustapauksissa (ns. pääkallokelit).

Suolan käyttöä vältetään. Suolaa käytetään pääasiassa vain mustan jään torjumiseen alku- ja lopputalvesta.


Hoito- ja kunnossapitovastuut

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneiden lehtien, roskien, lian, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metriä
 • Tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuvan viherkaistan ja ojan siistinä pitäminen
 • Huolehtia että tontilla olevat istutukset ovat tontin sisäpuolella (myöskin täysikokoisena)
 • Lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä 
 • Ojarumpujen tukkeutumisen estäminen poistamalla roskat yms.
 • Tonttiliittymän kunnossapito
 • Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista

Kunnan velvollisuudet

 • Katualueiden puhtaanapito muilta osin
 • Istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito ja kunnossapito
 • Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen

Talvikunnossapito

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • Lumen ja jään poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • Tarvittaessa kuljettaa jalkakäytävälle, tontin ajoliittymän eteen tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
 • Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
 • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen

Kunnan velvollisuudet

 • Ajoratojen, jalankulku- ja pyöräteiden auraus
 • Hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto keväällä


Asiakaspalvelu ja vikailmoitukset

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 13, 28100 Pori

02 623 4100
porina@pori.fi

ma klo 10-16
ti-to klo 8-16
pe 8-15

Päivystys

Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta virka-ajan ulkopuolella vastaa päivystysnumero. 

Päivystysnumero on käytössä talviaikoina 15.10.- 15.4. virka-ajan ulkopuolella. Muina ajankohtina käytössä on viikonloppupäivystys, jolloin päivystys alkaa perjantaina kello 13.45 ja päättyy maanantaina kello 7.00.

Päivystysnumero
044 701 4020

Tiemestarit

Jyrki Kartastenpää
tiemestari
044 701 4791
jyrki.kartastenpaa@pori.fi

Kari Eilistö
apulaistyönjohtaja
044 701 1625
kari.eilisto@pori.fi

Asfaltoinnit

Joonas Ramstedt
rakennuttajainsinööri
044 701 0397
joonas.ramstedt@pori.fi