Monikielisten oppilaiden opetus

Porin kaupungin kouluissa opiskelee noin 300 maahanmuuttajataustaista tai muuten monikielistä oppilasta, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomen kieltä.

Porin kouluissa on noin 30 eri kieliryhmää, joista suurimmat ovat arabia, venäjä ja viron kieli. Oppilaille järjestetään tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta ja oman äidinkielen opetusta. Kun monikielinen oppilas muuttaa Poriin, hän siirtyy suomen kielen tasosta riippuen joko perusopetukseen valmistavaan opetukseen tai omaan lähikouluunsa.

Yhteystiedot:

  • Suunnittelija Kirsi Nuorsaari, puh. 044 701 0940
  • Lähikoulut, toimistonhoitaja Jaana Salonen, puh.  044 701 5215

 

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen kielen taidon ja koulunkäyntivalmiuksien kehittäminen perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Suomen kielen lisäksi opiskellaan myös muita perusopetuksen oppiaineita. Oppilaille laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kaarisillan yhtenäiskoulussa omissa opetusryhmissään. Kaarisillan koulussa toimii myös alkuopetuksen inkulusiivinen valmistavan opetuksen ryhmä, jossa valmistavan opetuksen oppilaat on sijoitettu perusopetuksen ryhmään. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa. 


Suomi toisena kielenä -opetus

Oppilaalle annetaan Suomi toisena kielenä -opetusta, mikäli hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta ja hänen suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetuksen tarpeen arvioivat oppilasta opettavat opettajat, mutta oppilaan huoltaja tekee lopullisen päätöksen oppimääriä koskevista valinnoista.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä eikä suomen kielen tuki- tai erityisopetusta. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. S2-opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Mikäli oppilaan kielitaidon taso edellyttää, hänelle annetaan S2-opetusta. Opetus voidaan järjestää osin erillisessä S2-ryhmässä tai eriytettynä suomi äidinkielenä ja kirjallisuus –tunneilla. 

 

Oppilaan oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus ei ole lakisääteistä, mutta opetusta pyritään tarvittaessa järjestämään. Kielitarjonta vaihtelee jonkin verran lukuvuosittain. Tällä hetkellä opetusta annetaan kahdeksassa eri kielessä. Oman äidinkielen osaaminen edistää myös muiden kielten oppimista.

Opetukseen voivat osallistua maahanmuuttajataustaiset oppilaat, suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset. Opetukseen osallistumiseksi kielitaidon tulee olla äidinkielen opetukseen riittävä.

Opetusta annetaan yleensä 1–2 tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat koulutuntien jälkeen. Oman äidinkielen opiskeleminen on vapaaehtoista, mutta jos oppilas ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen, häneltä edellytetään opetukseen osallistumista.