Erikoisluokat ja painotettu opetus

Porissa painotettua opetusta järjestetään perusopetuksen erikoisluokilla. Oppilaat otetaan erikoisluokille koko Porin alueelta hakemusten ja testien perusteella. Alakoulussa painotettua opetusta annetaan liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Yläkoulussa on edellä mainittujen lisäksi yrittäjyys- ja LUMA-luokka (luonnontieteet ja matematiikka). Lisäksi Cygnaeuksen sekä Porin suomalaisen yhteislyseon kouluissa järjestetään kaksikielistä opetusta englannin kielellä.
Painotettua opetusta esittelevä ilmoitus

Erikoisluokalla opetuksen painotus näkyy siten, että kyseisen oppiaineen tai oppiaineryhmän tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. Painotus näkyy myös muussa luokan ja koulun toiminnassa. Opiskelu erikoisluokilla on osa perusopetusta. Opinnot toteutetaan kunkin painotettua opetusta tarjoavan koulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen osallistuville ei järjestetä kaupungin toimesta ilmaista koulukuljetusta, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus. 

Hakuaika alakoulujen painotettuun opetukseen on tammikuussa ja yläkoulujen lokakuun alusta marraskuun puoliväliin. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja linkki lomakkeeseen löytyy jokaisen painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivulta. Painotusten tarkemmat esittelyt löytyvät koulujen kotisivuilta.

Ajankohtaista

1. luokalta alkavat erikoisluokat (haku kouluun ilmoittautumisen yhteydessä)

Englannin kieli, Cygnaeuksen koulu
Opiskelu kielipainotteisella luokalla on suunnattu ensisijaisesti englantia äidinkielenään puhuville lapsille. Luokkia voidaan tarvittaessa täydentää suomea äidinkielenään puhuvilla lapsilla tai maahanmuuttajilla, joille englanninkielisen opetuksen katsotaan olevan avuksi aloitettaessa opintoja Suomessa.

3. luokalta alkavat erikoisluokat (haku 2. luokalla)

Kuvataide, Cygnaeuksen koulu
Mielikuvitus on tärkeä työkalu uuden oppimisessa, ja kuvallinen tuottaminen vahvistaa asioiden muistamista. Kuvataideluokalla mielikuvitusta pyritään hyödyntämään kaikessa oppimisessa. Kuvataideluokalla saa ilmaista itseään taiteen keinoin, pääsee tutustumaan useisiin työtapoihin ja kokeilemaan erilaisia materiaaleja. Tärkeintä on oma halu ja into tehdä teoksia.

Porin kuvataideluokat toimivat Cygnaeuksen koulussa 3. - 6. -luokilla ja jatkuvat yläkoulussa Porin suomalaisessa yhteislyseossa. Cygnaeuksen koulun kuvataideluokilla opiskellaan neljä viikkotuntia kuvataidetta. Lisäksi kuvataide on mukana muussa oppimisessa. Cygnaeuksen koulussa aloittaa joka syksy uusi 3. kuvataideluokka. Haku luokalle on 2.-luokkalaisille tammikuussa.

Musiikki, Cygnaeuksen koulu
Musiikkiluokalla opitaan monipuolisesti musiikkia ja saadaan elämyksiä laulamisen, soittamisen, esiintymisen ja kuuntelun kautta. Musiikkiluokilla tutustutaan erilaisiin rytmisoittimiin ja bändisoittoon. Luokalla voi opiskella, vaikka ei muuten harrastaisikaan musiikkia. Kaikki alakoulun musiikkiluokkalaiset kuuluvat Cygnaeuksen koulun Synkooppi-kuoroon. Musiikkiluokat järjestävät joka vuosi konsertteja.

Porin musiikkiluokat on perustettu vuonna 1977. Ne toimivat Cygnaeuksen koulussa 3. - 6. -luokilla ja jatkuvat yläkoulussa Porin suomalaisessa yhteislyseossa. Vuodesta 2019 alkaen on ollut mahdollista yhdistää koulunkäynti ja instrumenttiopinnot Palmgren-konservatoriossa. Cygnaeuksen koulussa aloittaa joka syksy uusi 3. musiikkiluokka. Haku luokalle on 2.-luokkalaisille tammikuussa.

4. luokalta alkava erikoisluokka (haku 3. luokalla)

LiikuntaKäppärän koulu
Liikuntaluokan opetuksen painopisteenä on yleisten liikunnallisten edellytysten kehittäminen sekä monipuolinen liikuntalajeihin tutustuminen. Koulunkäynti liikuntaluokilla on samanlaista kuin muillakin perusopetusluokilla, mutta liikuntaa on luokalla viisi tuntia viikossa. Normaalin koululiikunnan lisäksi lisätuntien (2 - 3h/vko) puitteissa on mahdollista syventää tietoja ja taitoja sekä tutustua uusiin lajeihin.

Opiskelu Käppärän koulun liikuntaluokalla aloitetaan 4. luokalla. Haku luokalle tapahtuu 3. luokan keväällä. Liikuntaluokan oppilaaksi ottaminen edellyttää soveltuvuustestiin osallistumista. Haku- ja testiajankohta on tammi-helmikuu.

7. luokalta alkavat erikoisluokat (haku 6. luokalla)

Englannin kieli, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
Opiskelu kielipainotteisella luokalla on suunnattu ensisijaisesti englantia äidinkielenään puhuville lapsille. Luokkia voidaan tarvittaessa täydentää suomea äidinkielenään puhuvilla lapsilla tai maahanmuuttajilla, joille englanninkielisen opetuksen katsotaan olevan avuksi aloitettaessa opintoja Suomessa.

KuvataidePorin suomalainen yhteislyseon koulu
Porin suomalaisen yhteislyseon koulun kuvataideluokat ovat toimineet vuodesta 1995 lähtien. Kuvataideluokilla visuaalisesta kulttuurista ja kuvataiteesta kiinnostuneet oppilaat voivat syventää ja harjaannuttaa kuvataiteellista ilmaisuaan ja kuvallista ajatteluaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja ymmärtämään kuvataiteen ilmiöitä sekä kannustetaan etsimään omaa kuvallista ilmaisutapaa.

Kuvataideluokkalaiset jatkavat Porin suomalaisen yhteislyseon koulun kuvataideluokalle Cygnaeuksen alakoulusta. PSYL:n koulun kuvataideluokalle voi kuitenkin pyrkiä myös muista alakouluista nivelvaiheessa 6. luokalta 7. luokalle siirryttäessä. Kuvataideluokalle pääsyn kriteereinä ovat oppilaan aiempi kuvataiteen arvosana ja PSYL:n koulussa järjestettävä pääsykoe.

KuvataideLänsi-Porin koulu
Kuvataideluokilla on kuvataiteesta ja kuvan tekemisestä kiinnostuneilla oppilailla mahdollisuus perehtyä kuvataiteen eri alueisiin normaalikursseja soveltaen ja syventäen. Oppilaita kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla.

Opetus tarjoaa lähtökohtia ymmärtää visuaalisessa kulttuurissa esiintyviä ilmiöitä ja tähtää oppilaan oman kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen kaikilla luokka-asteilla. Tunneilla vieraillaan oman paikkakunnan kulttuurikohteissa, pyritään luomaan innostava, vuorovaikutukseen kannustava ja toisia kunnioittava työskentelyilmapiiri, missä oppilaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Oppilaat valitaan kuvataideluokille soveltuvuuskokeella. Kuvataidepainotteiset luokat ovat toimineet Länsi-Porin koululla vuodesta 1990 alkaen.

LiikuntaKuninkaanhaan koulu
Kuninkaanhaan koulun urheiluluokilla tavoitteena on urheilevan nuoren kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen. Mahdollistamme liikuntaa ja urheilua koulupäivän lomassa ja tarjoamme oppilaille valmiuksia kehittyä urheilijoina. Vuosittain noin 50 oppilasta aloittaa 7. luokalla opiskelun koulun urheiluluokilla.
 
Urheiluluokkien oppilaat opiskelevat liikuntaa:

  • 7. luokalla 4 viikkotuntia
  • 8. luokalla 7 viikkotuntia
  • 9. luokalla 6 viikkotuntia

Samalla opiskellaan monialaista kasva urheilijaksi -kokonaisuutta osana eri oppiaineita. 8.-9. luokilla oppilasta voi valita urheilu- tai valmennuslinjan.

Kuninkaanhaan koulu kuuluu yhdessä Länsi-Porin koulun kanssa Olympiakomitean valtakunnalliseen urheiluyläkouluverkostoon. Urheiluluokillemme pyritään Länsi-Porin koulun kanssa yhteisten valintakokeiden kautta. Valintakoe järjestetään loppusyksystä. Kehitämme koulujen välistä yhteistyötä urheiluakatemioiden linjausten suuntaisesti.

LiikuntaLänsi-Porin koulu
Liikuntaluokkien lisäliikuntatuntien tarkoituksena on syventää ja laajentaa oppilaan motorisia taitoja, liikunnallista osaamista sekä tukea henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteet, opetustavat ja sisällöt tukevat oppilaan kasvamista liikkujana ja urheilijana. Samalla opiskellaan monialaista kasva urheilijaksi -kokonaisuutta osana eri oppiaineita.

Länsi-Porin koulun liikuntaluokkien oppilailla on kaikille yhteisen liikunnan lisäksi kaksi tuntia enemmän liikuntaa koko yläkoulun ajan. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita 8.-9. luokilla liikunta valinnaisaineekseen, jolloin oppilas saa viikkoon toiset kaksi lisätuntia liikuntaa. Lisäksi 9. luokalla on mahdollista valita vielä kaksi yhden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta.

Länsi-Porin koulu kuuluu yhdessä Kuninkaanhaan koulun kanssa Olympiakomitean valtakunnalliseen urheiluyläkouluverkostoon. Liikuntaluokillemme pyritään Kuninkaanhaan kanssa yhteisten valintakokeiden kautta. Valintakoe järjestetään loppusyksystä. Kehitämme koulujen välistä yhteistyötä yläkouluakatemioiden linjausten suuntaisesti.

LUMA (luonnontieteet ja matematiikka), Länsi-Porin koulu
LUMA-painotteinen luokka on perustettu matematiikkaan, kemiaan ja fysiikkaan suuntautuneille oppilaille. Se tarjoaa heille mahdollisuuden syventää ja laajentaa matematiikan, fysiikan ja kemian osaamista sekä kaikille yhteisillä kursseilla että lisäkursseilla.

LUMA-painotteisen luokan tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden opiskeluun sekä vahvistaa luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärrystä ja ajattelun kehittymistä. LUMA-painotteinen luokka tarjoaa hyvät valmiudet näiden aineiden jatko-opintoihin.

MusiikkiPorin suomalainen yhteislyseo
PSYL:n yläkoulun musiikkiluokille pääsee ensisijaisesti Cygnaeuksen koulun kuudennelta musiikkiluokalta ja lisäksi muista alakouluista pääsykokeen kautta, jos on vapaita oppilaspaikkoja.

Musiikkiluokalla on musiikin tehostettua musiikin opetusta. Se tarkoittaa, että musiikkia on viikossa enemmän kuin muilla vastaavilla luokilla.

Musiikkiluokilla opiskellaan seuraavia asioita: laulu, soitto, musiikin teoria, musiikin historia, musiikin teknologia, musiikkiliikunta, tanssi ja ilmaisu- ja esiintymistaito. Lisäksi musiikkiluokilla on orkesteri- ja bänditoimintaa kausiluontoisesti koulun juhlia, konsertteja ja muita esiintymisiä varten.

YrittäjyysPorin Lyseon koulu
Lyseon koulussa yrittäjyyskasvatus on kolmevuotinen valinnaisaine, jota opiskellaan vuosiluokilla 7-9 kaksi tuntia viikossa. Opiskelussa painottuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektit ja vastuun ottaminen omasta työstään.

Yrittäjyyteen ja porilaiseen yrityselämään tutustumisen lisäksi opetussuunnitelmassa korostetaan myös oppilaan omaa yritteliästä elämänasennetta. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista aktiivisia, osallistuvia ja vastuuta kantavia kansalaisia. Yrittäjyyskasvatusluokalle voivat hakea kaikki Porin kuudesluokkalaiset. Luokalle haetaan lokakuussa 6. luokan aikana.