Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa

Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa on lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaan liittyvä hanke, jonka osatoteuttajina toimivat Porin, Eurajoen ja Ulvilan lukiot.

Tavoitteet

1. Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen ja yhteistyömallien vakiinnuttaminen Satakunnassa
  • Hankkeelle palkataan satakuntalaisten korkeakoulujen kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevä koordinaattori. Lisäksi hankkeelle palkataan jokaisesta osallistuvasta lukiosta kehittäjäopettaja.
  • Lukio- ja korkea-asteen yhteistyötä kehitetään tiiviisti kaikkien satakuntalaisten korkeakoulujen kanssa. Lisäksi Porin yliopistokeskuksen emoyliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä verkkokurssitarjonnan osalta.
  • Mahdollistetaan helposti lähestyttävä ja lukiotasoinen korkeakoulutiedon jakaminen esittelyin, tutustumiskäynnein ja muin toimenpitein.
  • Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista tehostamalla koulutuspolun nivelvaiheen opinto-ohjausta.
  • Toteutetaan koulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön liittyen.
2. Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen ja mallintaminen
  • Hankkeen toimilla mahdollistetaan maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden lukiokoulutuksesta aiempaa sujuvampi suoriutuminen.
  • Yksilökohtaisella opinto-ohjauksella tuetaan näiden opiskelijoiden kielitaidon omaksumista sekä suomen että englannin kielessä.
  • Huolehditaan maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymisestä lukiokoulutukseen ja autetaan heitä heille sopivan koulutuspolun löytämisessä korkea-asteelle.
  • Luodaan Satakuntalaiset laatukriteerit, maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden opinto-ohjauksen toimintamalli, jota voivat hyödyntää kaikki lukiokoulutuksen järjestäjät.
  • Toteutetaan koulutusta opetus- ja ohjaushenkilöstölle maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden opinto-ohjaukseen liittyen.

Hankkeen tiedot

Hankkeen toiminta-aika: 9.2.2022–31.7.2023

Koordinaattori: Tanja Mönkkönen

Yhteishankkeen jäsenet: Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen kunta

Budjetti: 97 000 €

Rahoittajat: Opetushallitus sekä yhteishankkeen jäsenet

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden yhteydessä käytettävä logo