Selvin päin Satakunnassa -hanke

Selvin päin Satakunnssa

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan, Pakka-toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 12-20 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä terveydellisiä ongelmia.

Yksi hankkeen toimenpiteistä on lisätä ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä

Selvinpäin Satakunnassa rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin ja heidän perheisiinsä. Selvin päin Satakunnassa tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luomisessa ja kouluttaa ammattilaisia toimintamallien käyttöön ottoon.

 

TOIMINTAMALLIEN LYHYT KUVAUS

Pakka toimintamalli

Pakka-toimintamalli on tutkittu sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön saadaan uutta vaikuttavuutta kun kysynnän ehkäisyä käyttäviä menetelmiä, valistusta ja koulutusta täydennetään saatavuuden ehkäisyllä. Pakka-toimintamallissa kiinnitetään huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla ja joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille. Tehtävälle työlle on perusta olemassa olevassa lainsäädännössä, ja tarkoitus onkin muuttaa lait eläväksi paikallistasolla.

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki-keskustelut ovat ennalta ehkäisevää toimintaa. Kohderyhmänä ovat alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Toimintamallissa puututaan nuorten päihteiden käyttöön ennen kuin nuorelle tulee päihteistä johtuvia suurempia ongelmia. Ajatuksena on vanhempiin vaikuttaminen asennemuutoksen kautta ja nuoriin vaikuttaminen vanhempien sekä oman asennemuutoksen kautta. Aidosti pyritään varhaisen vaiheen puuttumiseen.

Omin jaloin -menetelmä

Omin jaloin –menetelmä on varhaisen puuttumisen malli. Keskiössä on nuoren elämän tarkastelu puolistrukturoitujen kirjallisten tehtävien avulla yhdeksän eri elämän osa-alueen kautta. Menetelmän avulla työntekijä kartoittaa nuoren ja perheen haasteita ja vahvuuksia sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin vieviä voimia. Samalla menetelmä voi auttaa jäsentämään työntekijän nimetöntä tai määrittelemätöntäkin huolta ja hahmottamaan sen taustatekijöitä. Menetelmä sopii hyvin asiakasohjauksen ja palvelutarpeen kartoittamisen tueksi niin koulun, sosiaalihuollon, lastensuojelun kuin nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön työntekijöille.

Satakunnan päihdetilanne -kysely 2018

Satakunnassa toteutettiin ensimmäinen päihdetilannekysely marras-joulukuussa 2018. Kysely oli vastattavissa kuntien verkkosivuilla. Päihdetilannekyselyllä kartoitettiin, miten asukkaat kokevat Satakunnan päihdetilanteen tällä hetkellä. Asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä kysyttiin päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyvien päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Katso kyselyn yhteenveto tästä.

Projektisuunnittelijat

Jenni Lahtinen
044 701 9705

Tellu Rosenqvist
044 701 0579

Jani Torsti
044 701 1488

sähköpostit: etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi

Facebook: Satasote Hyte-hankkeet

Materiaalit

Uutiskirjeet 2020

Elokuun uutiskirje

Kesäkuun uutiskirje

Ruokakassitiedote kuntien käyttöön

Toukokuun uutiskirje

Huhtikuun uutiskirje

Maaliskuun uutiskirje

Helmikuun uutiskirje

Uutiskirjeet 2019

Joulukuun uutiskirje

Marraskuun uutiskirje

Vanhemmat uutiskirjeet löytyvät sivuston alareunasta Viestintä ja materiaalit -kansiosta.

Hankkeen hallinto

Kehittäminen ja toimintamallit

Viestintä ja materiaalit