Hankkeet

Valokuva osallisuusseminaarista

Aktiiviset hankkeet:

Ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön -hanke: Hankkeen tavoite: Parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen -hanke: Hankkeen päätavoitteena on tukea Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella meneillään olevan iäkkäiden ihmisten palvelurakennemuutosta ja edistää asumisen uusia esteettömiä ja turvallisia asumisratkaisuja etenkin muistisairaiden osalta. Samalla tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia. Hanke kuuluu perusturvan tuottavuusohjelman alle.

Ikäystävällinen Pori -hanke: jonka kohderyhmänä ovat yli 75-vuotiaat Porin perusturvan alueella kotona asuvat asukkaat. Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä terveyden edistämisen määräraha ja hanke kestää 31.12.2023 asti.

Konsultoiva sairaalaopetus -hanke: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen, ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Oppilaanohjauksen kehittämishanke: Hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa opinto-ohjauksen vaikuttavuutta ja toimintatapoja koulutuksella ja yhteistyön tukemisella.

Varhaiskasvatus perheiden arjen tukena -hanke: Hanke tarjoaa uutena työmuotona varhaiskasvatuksen asiakasperheille perheohjausta. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, perheen hyvinvointia ja toimivaa arkea.

URBACT iPlace – Elinvoiman ja yhteistyön kehittäminen kaupunkikeskustassa: Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kaupungin kestävän taloudellisen kehityksen toimintaympäristöä ja mahdollisuuksia. 

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta 2016-2021: CIRCWASTE on valtakunnallinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima, EU:n LIFE-ohjelman osarahoittama ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toteuttama hanke, joka edistää kiertotaloutta. Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttaa kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021.

Energianeuvonta Satakunnassa -hanke: Alueellinen energianeuvonta Satakunnan maakunnan alueella on Energiaviraston 2019–2023 rahoittama hanke, jolla tarjotaan energianeuvontaa kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille.

Healint: EU-rahoitteisen, kolmevuotisen Healint (2017–2020) Erasmus+ -projektin tavoite on kansainvälisen opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisääntyminen kehittämällä terveydenhuoltoalan harjoittelupaikkojen laatua.

HINKU – Kohti hiilineutraalia Poria: Kaupunki, yritykset, asukkaat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Lähiöohjelma 2020-2022: Lähiöohjelmassa on mukana Itä-Porin lähiöhanke Kulttuuriviritin sekä Pihlavan lähiöhanke Viherpolku. Ohjelman tavoitteena on asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaa.

ICC – Intelligent Cities Challenge: Kaikkiaan 136 eurooppalaisesta kaupungista koostuva yhteistyöverkosto auttaa kaupunkeja kehittämään älykästä, vastuullista ja kestävää kasvua edistyneen teknologian avulla.

Harrastamisen Suomen malli: Harrastamisen Suomen malli on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieleinen maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Asunnottomuuden puolittaminen Porissa, Aspu-hanke: Tavoitteena on puolittaa Porin asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä.

Maahanmuuttajien neuvontapiste Maine: Hankkeen tavoite on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tarjoamalla matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita monialaisessa yhteistyössä. Maahanmuuttajien neuvontapiste tarjoaa apua kaikille Satakunnassa asuville maahanmuuttajille.

Selvin päin Satakunnassa -hanke: Hankkeen tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan, Pakka-toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä.

Porin jokisuiston vieraskasvilajit hallintaan -hankkeen (2022-2024) tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa alkuperäisten kasvilajien elinvoimaisuutta torjumalla vieraslajikasveja. Hankkeessa annetaan myös vieraslajineuvontaa ja järjestetään talkoita. Jättipalsamin torjuntaa tehdään myös laiduntamalla lampaita. Hankkeessa keskitytään pääasiassa luonnonsuojelualueille ja vesistöjen lähellä oleviin kohteisiin.

Porin talous- ja asumisneuvontapiste TASSI: ankkeen tavoitteena on koota talouskysymyksiin erikoistuneet toimijat samaan toimipisteeseen, josta kuntalaiset voivat saada apua asumiseen sekä talousasioihin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Hanke päättyy joulukuussa 2022.

METKU – Merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa kuntien palveluissa: hankkeessa tarkasteltiin julkisen sektorin palvelutuotannon ammattilaisten sekä esihenkilöiden ja johtajien näkökulmia aiheesta asiakasarvonluonti ja työn merkityksellisyyden kokemus Oulun, Porin ja Tampereen kaupunkiorganisaatiossa vuosina 2021–2022.

Päättyneitä hankkeita: